Przeskocz do treści

Aktualności

 

SUKCES W KONKURSIE NCN PRACOWNIKA ZAKŁADU PRAWA RZYMSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki na granty naukowe OPUS 21, dofinansowanie otrzymał projekt dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, prof. UG, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego w Katedrze Prawa Cywilnego pt.: „Znaczenie prawne insygniów w Notitia Dignitatum”. Celem projektu jest interdyscyplinarna analiza insygniów rzymskich oficerów w Notitia Dignitatum. Źródło to zawiera wykaz wyższych urzędów cesarskich wschodnio- i zachodniorzymskich z około 400 roku n.e. i jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat rzymskiej administracji i organizacji
armii rzymskiej u schyłku starożytności. Rejestr stanowi również podstawowe źródło ikonograficzne dotyczące insygniów władzy późnorzymskich dostojników a także ideologii imperium rzymskiego. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 186.156 zł.

 

WYKŁAD OTWARTY KIEROWNIKA ZAKŁADU PRAWA RZYMSKIEGO 

Miło nam poinformować, że kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG wygłosił 10 listopada 2021 r. wykład otwarty pt. Insygnia Notitia Dignitatum jako źródło dla historyka późnego antyku (wybrane zagadnienia). Wystąpienie i ożywiona nad nim dyskusja odbyły w ramach cyklu wykładów gościnnych Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Śródziemnomorskiej UG, którego opiekunem jest prof. dr hab. Nicholas Sekunda, Kierownik Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej, Instytut Archeologii i Etnologii, Wydział Historyczny UG.

Zob. https://www.facebook.com/SKNAS.UG/

 

 

 

 

 

 

 

 

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Z przyjemnością informujemy, że 30 czerwca br. odbędzie się kolejna edycja seminarium naukowego „Forum Młodych Romanistów", którego organizatorem jest Zakład Prawa Rzymskiego.

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów - „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, [red.] B. J. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016).

Tematami kolejnych seminariów były: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.) oraz „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.).

Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie on-line, na platformie MS Teams. Seminarium w dniu 30.06. br. będzie miało wymiar międzynarodowy - jednym z prelegentów jest dr Anna Plisecka, aktualnie związana z Kalaidos Fachhochschule w Szwajcarii. W spotkaniu wezmą udział reprezentanci wiodących ośrodków badań nad prawem rzymskim w Polsce, w tym dr Piotr Alexandrowicz, tegoroczny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2021 dla najlepszych młodych naukowców). Po raz pierwszy wezmą w nim udział jako prelegenci także studenci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW
Autorytet prawnika – wartość utracona?
30 czerwca 2021 r.
Wydział Prawa i Administracji
UNIWERSYTET GDAŃSKI
On-line MS Teams

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyMjRhNTYtZDZjZC00MjZkLTljZTgtM2Q1MjgyMDBmNjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220c662b06-b8a4-4d85-a744-622136fa69d2%22%7d

PROGRAM
10:00 –10.10 Otwarcie konferencji – Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG i dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.
10.10- 10.30 dr Anna Plisecka (Kalaidos Fachhochschule, Szwajcaria) – Ius respondendi. Wzmocnienie czy osłabienie autorytetu prawnika?

10.30-10.50 dr Piotr Alexandrowicz (UAM w Poznaniu) – Differentiae iuris civilis et canonici w okresie wczesnonowożytnym: koncepcja projektu badawczego i wstępne ustalenia z zakresu metody naukowej

10.50-11.10 dr Bartosz Zalewski (UMCS w Lublinie) – Autorytet prawa i autorytet jurysty w Divinae Institutiones Laktancjusza

11.10-11.20 Dyskusja
11.20-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.50 dr Mateusz Szymura (UWr) – James Dalrymple, pierwszy wicehrabia Stair - czyli słów kilka o szkockim Grocjuszu

11.50-12.10 dr Grzegorz Nancka (UŚ) – Autorytet naukowy na przełomie XIX i XX wieku. Romaniści na łamach lwowskiego „Przeglądu Prawa i Administracji”

12.10-12.30 dr Paulina Święcicka (UJ) – Auctoritas jako podstawa wiązania normy prawnej – perspektywa antyczna i współczesna

12.30-12.40 Dyskusja
12.40-12.50 Przerwa kawowa

12.50-13:10 Aleksandra Piankowska (UG) – Czy szkoda jest przesłanką powstania należności z tytułu kary umownej? – uwagi także na tle źródeł rzymskich

13.10-13.30 Bartłomiej Madej, Daniel Zero (UWM w Olsztynie) – Status społeczny sędziego na przestrzeni ostatnich lat

13:30-13.50 dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – Stat pro ratione auctoritas

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 Zamknięcie konferencji – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG

 

 

Dr Bartosz Szolc-Nartowski wykładowcą na studiach podyplomowych na UJ

Miło nam poinformować, że dr Bartosz Szolc-Nartowski został zaproszony do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych „Prawa umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://prawoumow.wpia.uj.edu.pl/strona-glowna

Studia podyplomowe  są organizowane przez  Katedrę Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady i ćwiczenia  są prowadzone zarówno przez praktyków, jak i uznanych badaczy z kilku innych polskich ośrodków akademickich (UAM w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski - zob. https://prawoumow.wpia.uj.edu.pl/wykladowcy).

 

3rd International Seminar „Roman maritime law” 21.04.2021

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Prawa Rzymskiego jest organizatorem kolejnego międzynarodowego seminarium IIIrd International Seminar „Roman maritime law” 21.04.2021, jako imprezy towarzyszącej IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego "Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi" 22 kwietnia 2021 r. http://prawo-morskie.pl/

Poniżej zamieszczamy jego program - wydarzenie odbędzie się w w wersji on-line (na platformie MS Teams - link podany zostanie wkrótce)

 

3rd International Seminar „Roman maritime law” 21.04.2021

Department of Roman Law Chair of Civil Law

Faculty of Law and Administration

UNIVERSITY OF GDAŃSK

Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. „ Paulus in second book of Sentences. It is provided by the Rhodian Law that where merchandise is thrown overboard for the purpose of lightening a ship, what has been lost for the benefit of all must be made up by the contribution of all.”

Digesta Iustiniani 14.2.1

Department of Roman Law at the University of Gdańsk is pleased to invite you for the third international seminar devoted to various aspects of Roman law of the sea and of the maritime activity of the Romans. The meeting is attended by researchers who explore these issues in their research, and the meeting is intended to provide an opportunity to discuss issues of relevance to historical and legal research, but important for the present. The seminar is an accompanying event to the IXth NATIONAL CONFERENCE ON MARITIME LAW – MARITIME LAW FOR SUSTAINABLE SHIPPING.

 

Seminar Program

on line – MS Teams

9:45-10:00 Welcome and Opening Speeches:

Wojciech Zalewski, Associate Professor, Dean of  Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

Dorota Pyć, Associate Professor, Head of the Department of Maritime Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, Head of Roman Law Department, Chair of Civil Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

10:00-10:20 Professor Anna Tarwacka, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Piracy as  a threat for maritime commerce. The case of deposit.

10.20-10:40 Professor Paul du Plessis, University of Edinburgh
Once more on the scope of application of the edict nautae, cauponesstabularii

10:40-11:00 Petr Dostalík, Associate Professor, Palacký University Olomouc
Bill of lading and the Sources of Roman Law

11:00-11:20 Peter Candy, DPhil, Cambridge University
Ancient maritime loans in their contractual context

11:20-11:40 Krzysztof Szczygielski, J.D., University of Bialystok
Maritime transport in the legislation of emperor Claudius

11:40-12:10 Discussion

12:10-12:30 Coffee Break

12.30-12:50 Zuzanna Benincasa, Associate Professor, University of Warsaw
Controlling the unpredictable – could the maritime risk be limited by Roman entrepreneurs

12:50-13:10 Benet Salway, DPhil, University College London
The maritime chapter of Diocletian’s Prices Edict in light of the new evidence from Aphrodisias

13:10-13:30 Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, University of Gdańsk
Maritime shipping in the insignia of the Notitia Dignitatum

13.30-13.50 Professor Francisco J. Andrés Santos, University of Valladolid
Roman survivals in the Nomos Rhodion Nautikos

13.50-14.10 Bartosz Zalewski, J.D., UMCS in Lublin
The Sea as Res Omnium Communes in Medieval and Early Modern Legal Literature

14.10-14.30 Łukasz Marzec, Assistant Professor, Jagiellonian University
The doctrine of servitude in the practice of international sea law – the victory or defeat of Roman law?

14:30-15:00 Discussion

15.00-15.10 Closing speech: Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, University of Gdańsk

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 13 lutego br. zmarł profesor Witold Wołodkiewicz (1929-2021), nestor romanistów polskich, wybitny znawca kultury antycznej, badacz, nauczyciel i mentor wielu pokoleń polskich prawników i badaczy dziejów starożytnych. Absolwent i przez ponad 50 lat pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1975-1981 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni dyrektor Instytutu Historii Prawa WPiA UW,
ceniony wykładowca, członek wielu prestiżowych międzynarodowych
stowarzyszeń naukowych, autor publikacji naukowych i esejów poświęconych  historii i tradycji prawa rzymskiego, europejskiej kulturze prawnej i prawu obowiązującemu. Dobry i życzliwy wszystkim człowiek.

Msza święta w intencji Zmarłego odprawiona zostanie
w środę 24 lutego br. o godz. 12.30 w kościele Wizytek w Warszawie,
a uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim.

Uroczystości pogrzebowe - zapis na stronie:

 

LOKALNY KONKURS PRAWA RZYMSKIEGO 2021

W dniach 7 i 14 stycznia 2021 r. odbył się Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego, zorganizowany wzorem lat ubiegłych przez Europejskie Stowarzyszenie studentów Prawa ELSA Gdańsk, we współpracy z Zakładem Prawa Rzymskiego w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UG.

Tegoroczna edycja była z pewnością wyjątkowa: po raz pierwszy w historii konkurs przeprowadzony został online (dzięki wykorzystaniu platformy MS Teams).

I etap odbył się 7 stycznia br. o godzinie 11:00. W jego ramach studenci I roku prawa rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, przygotowany w konsultacji z dr Bartoszem Szolc-Nartowskim (test składał się z 30 pytań). Uczestnicy mieli 45 sekund na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie i wypełnione karty odpowiedzi wysyłali na wskazany adres mailowy. Do kolejnego, finałowego etapu zakwalifikowało się 11 uczestników z najwyższą liczbą punktów, tj. uzyskali co najmniej 80 % poprawnych odpowiedzi.

II etap odbył się 14 stycznia br. o godzinie 12:00 również na platformie MS Teams. W skład jury wchodzili pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego, pod przewodnictwem dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, prof. UG. Pracownicy zakładu przygotowali też zadania, które mieli realizować studenci.

W pierwszej fazie uczestnicy II etapu mieli 15 minut na opracowanie pisemnej wypowiedzi, dotyczącej wyświetlanego tekst-kazusu, opracowanego w oparciu o fragment znany z Digestów Justyniana z 533 r. Przesłane na wskazany adres mailowy prace oceniało jury, a autorzy czterech najlepszych prac weszli do ścisłego finału konkursu.

Podczas ścisłego finału studenci zostali podzieleni na pary (powód – pozwany). Każdej parze przydzielony został do analizy konkretny, przygotowany na podstawie Digestów Justyniana, stan faktyczny a finaliści, wcielając się w rolę strony procesowej, ustnie prezentowali argumentację w celu uzasadnienia swojego stanowiska.

Pierwsze miejsce uzyskał Łukasz Łużyński, drugie miejsce ex aequo zajęli Maria Miecznik i Piotr Walczak, a trzecie miejsce, Julia Murawska.

Wszyscy uczestnicy ścisłego finału uzyskali prawo do przystąpienia do egzaminu ustnego z przedmiotu „Prawo rzymskie”, a w związku z wysoko ocenionymi wypowiedziami, Łukasz Łużyński uzyskał zwolnienie z egzaminu z tego przedmiotu.

Uczestnicy ścisłego finału będą mogli wziąć udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo Rzymskie a Świat Współczesny” (planowany jest późną wiosną br.).

Uczestnikom konkursu i jego zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Nowy "Czas Kultury" 

W ostatnich dniach 2020 r. ukazał się numer kwartalnika „Czas Kultury”, którego jednym z redaktorów prowadzących jest kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, dr hab. J. Wiewiorowski, prof. UG. Zob. http://czaskultury.pl/magazyn/czas-kultury-42020-207/?fbclid=IwAR0mDRpLcnq4Tf57KMAJ6tKcR-imSeET3fMF_Df35i5NlGubf9tr_JGlhOo

J. Wiewiorowski odpowiadał za dział „Kryzys państwa prawa”, w którym poza jego tekstem pt. Reguły prawa rzymskiego a aktualne polskie problemy ustrojowe, artykuły ogłosili m.in. też pracownicy WPiA UG: prof. dr hab. Jerzy Zajadło (pt. Graecum est, non legitur?) i dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG (pt. Polexit. Mit i rzeczywistość). W numerze kwartalnika, w dziale „Mody filozoficzne” publikują też m.in. badacze związani z Uniwersytetem Gdańskim (Marek Mosakowski, Piotr Kossakowski - Instytut Filologii Romańskiej UG).

„Czas Kultury” jest czasopismem społeczno-kulturalnym i naukowym, ukazującym się w Poznaniu nieprzerwanie od 1985 roku, początkowo w niezależnym obiegu (pierwszym redaktorem naczelnym był Piotr Grupiński a wydawcą, poznańska „Solidarność Walcząca”). Fakt, że wydawcą "Czas Kultury" w drugim obiegu była poznańska „Solidarność Walcząca”, urasta przez pryzmat tematyki aktualnego numeru do rangi smutnego symbolu: premier Mateusz Morawiecki, współodpowiedzialny za postępujący od 2015 roku kryzys państwa prawa w Polsce, zapoczątkował swoją działalność publiczną od aktywności właśnie w „Solidarności Walczącej”.

Numer został dostrzeżony za granicą: jego obszerna recenzja ukazała się 17 lutego br. na łamach czasopisma "Eurozine" (an online magazine and European network linking up more than 90 cultural journals and associates in 35 countries.). Zob. https://www.eurozine.com/spectres-of-polexit/. O "Eurozine" zob. https://www.eurozine.com/about-eurozine/

 

Zakład Prawa Rzymskiego w okresie pandemii w 2020 r.

Okres pandemii COVID-19 nie sprzyjał realizacji planów naukowych i dydaktycznych pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego. W okresie wiosennym nie doszły do skutku dwa planowane przedsięwzięcia cykliczne – ogólnopolska konferencja młodych romanistów oraz trzecie międzynarodowe seminarium pt. « Roman maritime law» (jako wydarzenie towarzyszące IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego).

Mimo trudności, m.in. wywołanych koniecznością przestawienia nauczania na tryb zdalny, większość uczestników seminariów prowadzonych  w zakładzie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 napisała prace i zdała z powodzeniem egzaminy licencjackie i magisterskie.

W związku ze zmianami organizacyjnymi na UG, Zakład Prawa Rzymskiego wszedł w skład Katedry Prawa Cywilnego UG (kierownik - prof. dr hab. Ewa Bagińska). Sprawującemu dotychczas kierownictwo zakładu, dr hab. J. Wiewiorowskiemu, prof UG powierzona została stąd funkcję Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UG w kadencji 2020-2024 (tj. od 1 września 2020 r. do dnia 31 siepnia 2024 r.). Został on też wybrany na członka Rady Dyscypliny Nauki Prawne UG w tej kadencji.

Dr hab. J. Wiewiorowski prof. UG, był też wiosną br. dwukrotnie członkiem komisji habilitacyjnej: raz jako recenzent w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych doktorowi Bogusławowi Lanckorońskiemu (uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9 stycznia 2020 roku, Nr BCK-I-L-8331/19) oraz jako członek komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych doktorowi ks. Piotrowi Sadowskiemu (Uchwała Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 3 grudnia 2019 roku, Nr BCK-I-L-9482/19). Sporządził on też recenzję rozprawy doktorskiej magistra Bartosza Zalewskiego, („Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego” Lublin 2020; praca przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Amielańczyka w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego, WPiA UMCS w Lublinie; obrona 14.10.2020).

Doświadczenia związane z koniecznością prowadzenia zajęć on-line zaowocowały wprowadzeniem jesienią 2020 roku zmian programu zajęć dydaktycznych z najważniejszego prowadzonego w zakładzie przedmiotu: „Prawa rzymskiego”. Uwzględnia on specyfikę nauczania zdalnego i służyć ma zwiększonej aktywizacji pracy własnej studentów (szczegóły: ‘Przedmiot. Prawo rzymskie – rok akademicki 2020/2021’, https://praworzymskie.ug.edu.pl/). W jego opracowaniu, w części dotyczącej ćwiczeń z przedmiotu dużą rolę odegrał dr Bartosz Szolc-Nartowski, adiunkt w zakładzie. który jest jednym z kilku certyfikowanych tutorów akademickich na WPiA (wiosną 2019 r. ukończył kurs w ramach Szkoły Tutorów Akademickich). Dr B. Szolc-Nartowski jest też uczestnikiem inicjowanego właśnie na WPiA UG programu “Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach wybitnie zdolni studenci i studentki drugiego roku studiów na UG objęci zostaną wsparciem tutorskim.

Ważnym doświadczeniem dydaktycznym jest również udział adiunkt dr. Beaty J. Kowalczyk, jako promotora pomocniczego w powstawaniu rozprawy doktorskiej mgr Magdy Durlik-Olszewskiej (pt. Ograniczenie i pozbawienie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. Studium na przykładzie wybranych specustaw - praca przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisława Sitka w Instytucie Prawa, Uniwersytet Humianistycznospołeczny w Warszawie).

Dr Beata J. Kowalczyk została też laureatką zespołowej Nagrody Zbiorowej Rektora UG im. Profesora Karola Taylora, przyznanej jednogłośną decyzją Kapituły Nagrody za współautorstwo monografii pt. Modernization, National Identity, and Legal Instumentalism: Studies in Comparative Legal History, red. M. Gałędek, A. Klimaszewska, Leiden-Boston: Brill, 2020 (rozdział jej autorstwa, pt. Usucapio in Era of Real Estate Title Registration Systems, znajduje się w pierwszym tomie monografii, który został poświęcony prawu prywatnemu).

Okres pandemii ograniczył również aktywność naukową pracowników zakładu. Mimo tego wzięli oni udział w kilku przedsięwzięciach ogólnopolskich.

Dr Beata J. Kowalczyk wzięła udział on-line, w dyskusjach toczonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy pogranicza prawa cywilnego”, Poznań 27.11.2020; jej referat pt. Skuteczne działania administracji publicznej? Reglamentacja administracyjna w prawie cywilnym i umowa cywilnoprawna w prawie administracyjnym, został przyjęty do publikacji w monografii pokonferencyjnej.  Dr Beata J. Kowalczyk jest także stałym uczestnikiem seminarium doktorskiego Instytutu Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, które odbywa się w cyklach dwutygodniowych.

Także w formie on-line dr hab. J. Wiewiorowski, prof. UG wygłosił dwa referaty naukowe – w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Dawne prawo – cenne dziedzictwo czy balast dyskusji o racjonalnym tworzeniu i stosowaniu prawa?”, KNPR „Bon Fides”, 28.10.2020 (jako ekspert z wystąpieniem pt. Reguły prawa rzymskiego a aktualne polskie problemy ustrojowe) oraz cyklicznego Ogólnopolskiego seminarium „Warsztat historyka prawa. Kolokwia metodologiczne” (10.12.2020 - wspólnie z dr hab. Michałem Stachurą z UJ, referat pt. Późnoantyczne konstytucje cesarskie).

Nie uległa osłabieniu działalność publikacyjna pracowników zakładu – w okresie od wiosny br. ukazało się kilka artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych ( o wydaniu numeru kwartalnika "Czas Kultury" była mowa już wyżej).

W związku z aktywnością pozauczelnianą pracowników naszej jednostki warto też poinformować, że dr Bartosz Szolc-Nartowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego został ponownie wybrany w br. wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ponadto od listopada br. jest on członkiem władz krajowych samorządu radcowskiego: jest aktualnie członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji oraz Przewodniczącym Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zob. https://prawo.ug.edu.pl/media/aktualnosci/100881/dr_bartosz_szolc-nartowski_czlonkiem_prezydium_krajowej_rady_radcow_prawnych

 

Studenci z tzw. długiem punktowym (przedmiot "Prawo rzymskie") w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że w stosunku do osób z tzw. 'długiem punktowym' z przedmiotu Prawo rzymskie egzamin przedterminowy (wyznaczony zostanie po uzgodnieniach formalnych tej kwestii w tygodniu 25-30.01.2021), obowiązywać będą  ubiegłoroczne zasady zaliczenia przedmiotu.

Formy i warunki zaliczenia egzaminu:
- egzamin pisemny - składa się z dwóch części:
Część I - 35 minut

  • trzy pytania otwarte (spadki, posiadanie i prawa rzeczowe, zobowiązania - po 10 minut) oraz wyjaśnienie pojęcia z działu kształtowanie i ochrona praw prywatnych - 5 minut; po zakończeniu pisania prace są zbierane i studenci przystępują do części drugiej

Cześć II - 30 minut
w trakcie tej części egzaminu studenci mają możliwość korzystania z dowolnych materiałów dodatkowych (poza opracowaniami tekstów źródłowych), co jest nawiązaniem do wymogów egzaminów końcowych w ramach aplikacji prawniczych

  • analiza jednego tekstu źródłowego, innego niż teksty źródłowe omawiane w podczas ćwiczeń; przedstawiony studentom w trakcie ćwiczeń schemat analizy tekstów źródłowych jest wymagany na egzaminie.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  21 sierpnia 2020 r. zmarł
dr Jacek Dmowski

emerytowany, wieloletni Pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA,
pasjonat i wybitny znawca prawa rzymskiego, ceniony naukowiec, nauczyciel wielu pokoleń prawników.

Atque in perpetuum, avē atque valē.

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego

 

Pracowity koniec roku Zakładu Prawa Rzymskiego

dav

W ostatnich dniach listopada br. ukazał się kolejny numer 3/2019 „Gdańskich Studiów Prawniczych” pt. "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues", zawierający 19 tekstów autorów z ośrodków naukowych w Polsce, Wielkiej Brytanii,  Hiszpanii i Czech (w tym 13. spoza UG; redaktorem naukowym tomu jest prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego). Numer zawiera studia historyczne, ogniskujące się wokół rzymskiej obecności na morzu i instytucji rzymskiego prawa morskiego, a także związanej z nimi romanistycznej tradycji prawnej oraz dziejów prawa morskiego. Obok nich zamieszczono również kilka prac podejmujących wątki współczesne w zakresie dogmatyki oraz teorii prawa, dotyczące prawa związanego z żeglugą morską i w części inspirowane prawem rzymskim. Artykuły są w dużej mierze pokłosiem międzynarodowych seminariów „Roman maritime law”, organizowanych w latach 2017 i 2019 z inicjatywy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG i stąd wielojęzyczny charakter publikacji. Tom nawiązuje do współczesnej tradycji nauczania i badań nad prawem rzymskim w Gdańsku, sięgającej lat siedemdziesiątych XX wieku i jest pierwszą tej rangi publikacją firmowaną przez Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

W końcu br. pracownicy zakładu - który w związku z wymogami nakładanymi przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym w bieżącym roku akademickim wchodzi w skład Katedry Prawa Cywilnego - brali również udział w dwóch ważnych konferencjach naukowych:

- prof. Jacek Wiewiorowski wziął udział w International Conference „Ruling an Empire in a Changing World Studies on Origin, Impact, and Reception of the Notitia Dignitatum”, 20. – 23. 11. 2019 Freiburg i. Br.” (Niemcy) - z wystąpieniem pt. The effigies of fauna as topographical allusions in the insignia of  ‘Notitia Dignitatum pars Orientis’. Sympozjum było największą od 45 lat

dav

międzynarodową konferencją naukową poświęconą wyłącznie Notitia dignitatum, późnoantycznemu dokumentowi zawierającemu spis wszystkich urzędów cywilnych i wojskowych Cesarstwa Rzymskiego a J. Wiewiorowski był jedynym czynnym uczestnikiem z Polski (4 grudnia wygłosił on ponadto w Białymstoku wykład otwarty pt. Pies w życiu i prawie Rzymian - na zaproszenie Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa UwB).

- dr Bartosz Szolc-Nartowski uczestniczył w czwartym ogólnopolskim seminarium poświęconym problematyce prawa rodzinnego pt. „Sądownictwo rodzinne. Idea praktyka - wyzwania”, zorganizowanym tym razem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie 3.12.2019 (z wystąpieniem pt. Postulat dobrego sędziego sądu rodzinnego – rozważania na styku prawa rzymskiego i prawa współczesnego, wygłoszonym wspólnie z prof. Małgorzatą Balwicką-Szczyrba). Pierwsze spotkanie odbyło się w Gdańsku 16 marca 2018 r. z inicjatywy pracowników Katedry Prawa Cywilnego i Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, stając się impulsem do organizacji cyklicznych spotkań badaczy prawa rodzinnego z wiodących polskich ośrodków akademickich.

 

Zakład Prawa Rzymskiego zorganizował konferencję Bringing Justice to European Citizens

W dniach 25-26 października 2019 r.  odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UG międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce budowania zaufania europejskich obywateli do wymiaru sprawiedliwości pt. “Bringing Justice Closer to European Citizens” (organizatorami były Zakład Prawa Rzymskiego i Katedra Postępowania Cywilnego).

Wybór daty konferencji nie był przypadkowy; z inicjatywy Rady Europy oraz Komisji Europejskiej 25 października 2019 r. obchodzony był jako Europejski Dzień Sprawiedliwości.

Konferencję otworzył profesor Wojciech Zalewski, Dziekan WPiA UG, kierując do uczestników osobne wystąpienie. Przemówienia wygłosili także Sędzia SN Dariusz Zawistowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, Sędzia SA Artur Lesiak, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz mecenas Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas konferencji badacze polscy i reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe zaprezentowali referaty podejmujący m.in. następujące kwestie: jak budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, czy tzw. alternatywne metody rozwiązywania sporów osłabiają to zaufanie, jakie są mierniki jakości wymiaru sprawiedliwości, jak skutecznie informować obywateli o ich prawach.

Serdeczne  podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji konferencji, w tym dr Dominiki Szarmach-Mróz oraz profesorów Małgorzaty Balwickiej-Szczyrba, Anny Machnikowskiej i Jacka Wiewiorowskiego, pracownic administracji wydziału mgr Oliwii Kapeckiej i mgr Katarzyny Wylot a także studentów Koła Naukowego Postępowania Cywilnego na WPiA UG.

Osobne podziękowania wobec sponsorów: C.H. Beck i Olivia Star Top oraz patronów konferencji Krajowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku a także patronów medialnych: Access to Justice in Eastern Europe.

W załączeniu, za zgodą Autora, zamieszczono wystąpienie Sędziego Sądu Najwyższego Pana Dariusza Zawistowskiego.

Strona internetowa konferencji: https://conferencedojustice.prawo.ug.edu.pl/pl/o-konferencji/

- Koordynator i pomysłodawca konferencji: dr Bartosz Szolc-Nartowski, Zakład Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG

ssn_d._zawistowski_-wystapienie_25.10

Bringing Justice to European Citizens - programme

Konferencje z udziałem pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG podsumowaniem pracowitego semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG uczestniczyli w 73 sesji Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA): „Le droit et sa place dans le monde antique”, 2-7 września 2019 r. (dr Beata J. Kowalczyk i

dav

kierownik zakładu, prof. UG Jacek Wiewiorowski wygłosili w trakcie zjazdu referaty w języku angielskim oraz brali czynny udział w obradach sekcji). Największy międzynarodowy zjazd badaczy prawa rzymskiego odbył się tym razem w Edynburgu (Szkocja), a wzięło w nim kilkaset romanistów z niemal całego świata.

W dniach 10-13 września br. prof. J. Wiewiorowski wziął też udział z referatem w j. rosyjskim w międzynarodowej konferencji w

dav

Omsku (Federacja Rosyjska): РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ. III ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ (z udziałem kilkudziesięciu uczestników). W dniach 24-27.09. weźmie on też udział z referatem w organizowanej tym razem w Pradze czeskiej 6th International Conference of the Polish Society for Human and Evolution Studies, którego jest członkiem-założycielem i sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej.

W semestrze letnim br. akademickiego Zakład Prawa Rzymskiego był też gościem i organizatorem cyklicznego seminarium - IV Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie (15-16.06.2019) oraz II międzynarodowego seminarium pt. «Roman maritime law», w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego, 10-11.04.2019 (obie imprezy z udziałem kilkunastu uczestników, w tym gości zagranicznych).

Kierownik zakładu, prof. J. Wiewiorowski wziął również udział jako członek jury w finale X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (Kraków, 3 czerwca 2019 r.) oraz wygłosił referat podczas ogólnopolskiej konferencji « Contra legem Christianam. Zbrodnia i kara w chrześcijańskim Rzymie” (Kazimierz Dolny, 7-9.06.2019).

Z kolei dr Bartosz Szolc-Nartowski w dniach 7-13 kwietnia br. przebywał na stażu naukowym we Włoszech na Uniwersytecie w Pawii. Jednym z efektów jego wizyty jest powierzenie Zakładowi Prawa Rzymskiego wespół z Katedrą Postępowania Cywilnego organizacji na naszym wydziale międzynarodowej

 

 

Finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 3 czerwca 2019 roku w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: dr Grzegorz Blicharz (UJ), prof. Wojciech Dajczak (UAM), mec. Stefan Jacyno, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, doc. Pavel Salak (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

 

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

 

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała dziesięć osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami X finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

 

I miejsce – Bartłomiej Krupowicz (UJ)

II miejsce – Marcin Rozmiarek (UAM)

 

Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu

PROGRAM X EDYCJI KONKURSU „PRAWO RZYMSKIE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY”

W roku akademickim 2018/2019 finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku w Krakowie (spotkanie przy wejściu do nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).
Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do piątku, 31 maja 2019 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.
Indywidualne zgłoszenia do finału X edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 29 maja 2019 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.
Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w X edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 31 maja 2019 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.
Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
a) Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
b) Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym
c) Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Krakowa będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.
Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.
W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:
a) www.konkursprawarzymskiego.pl
b) www.rzym.amu.edu.pl
c) http://ihp.wpia.uw.edu.pl/katedra-europejskiej-tradycji-prawnej/prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny/
d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/
e) http://www.praworzymskie.ug.edu.pl
Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com
Zalecana literatura obejmuje:
a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018;
b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.
Nagroda główna to sześciodniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlegają kontroli sądowej.

Regulamin Konkursu PRAWO RZYMSKIE A SWIAT WSPOLCZESNY_2019_internationalis

 

 

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie

15-16 czerwca 2019 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG ma zaszczyt zaprosić Państwa na IV Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów. Zapraszamy na konferencję młodych badaczy prawa rzymskiego z krajowych ośrodków naukowych. Przez młodych badaczy rozumiemy te osoby, które nie posiadają jeszcze statusu samodzielnego pracownika naukowego. Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów – „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego”. Tematy kolejnych spotkań to: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), oraz „Definire necessarium est? – rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.).

Konferencja ma na celu stworzenie młodym badaczom warunków do swobodniejszej prezentacji zakresu i kierunków prowadzonych przez nich badań, umożliwienie wymiany poglądów w ramach środowiska naukowego, a także stworzenie ram dla dyskusji na temat stosowanych metod badawczych i spodziewanych rezultatów badań.

Uczestnicy w swoich referatach mogą odnieść się do zagadnień związanych z tematem spotkania. Można jednak prezentować tematykę aktualnie prowadzonych badań.

W programie, oprócz części merytorycznej,  przewidziane są fakultatywne spotkania integracyjne: wycieczki nad morze i do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikom oferujemy nieodpłatne noclegi w hotelu akademickim, prosimy jednak o jak najszybsze deklaracje skorzystania z tej możliwości.

Za uczestnictwo w konferencji nie jest pobierana opłata.

Komitet naukowy                                                                                        Komitet organizacyjny

dr Beata J. Kowalczyk

dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny UG

dr Bartosz Szolc –Nartowski

Zgłaszanie wystąpień

  1. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i nadsyłanie tematów wystąpień możliwie wraz z abstraktami do dnia 13 maja 2019 r., wysyłając informację pod adres: bszolcnartowski@prawo.ug.edu.pl
  2. Przewidywany czas na jedno wystąpienie to około 15 min. Po każdym z wystąpień przewidziany jest czas na dyskusję.
  3. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony i podany na stronie internetowej http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/ do dnia 15 maja 2019 r.
  4. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów, wybranych przez komitet naukowy.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej i zapewniają wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz nocleg dla osób z dalej położonych ośrodków badawczych (po uzgodnieniu z organizatorami)

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/

II Seminarium "Rzymskie prawo morskie"

II międzynarodowe seminarium zatytułowane "Rzymskie prawo morskie" odbyło się w Gdańsku w dniu 10 kwietnia 2019 r. Seminarium było częścią wydarzenia, którym była VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - Przewóz Ładunku Drogą Morską.

dr Bartosz Szolc-Nartowski w dniach 7-13 kwietnia przebywał we Włoszech na Uniwersytecie w Padwie.

Pracownik Zakładu Prawa Rzymskiego dr Bartosz Szolc-Nartowski w dniach 7-13 kwietnia 2019 r. przebywał we Włoszech na Uniwersytecie w Pawii. Celem wyjazdu było uczestnictwo w spotkaniu naukowym obejmującym problematykę ADR (Alternative Dispute Resolution), w szczególności zagadnienia związane z mediacją, także w ujęciu histotyczno-prawnym. Tematyka ta od około 10 lat przyciąga zainteresowanie uczonych i praktyków prawa ze względu na przeciążenie sądów i poszukiwanie innych sposobów rozstrzygania sporów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uniwersyteckich wydziałów prawa z Polski, Ukrainy, Macedonii, Włoch.

 

 

 

 

"II International Seminar „Roman maritime law”

April 10th, 2019

Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. „ Paulus in second book of Sentences. It is provided by the Rhodian Law that where merchandise is thrown overboard for the purpose of lightening a ship, what has been lost for the benefit of all must be made up by the contribution of all.”

Digesta Iustiniani 14.2.1

Department of Roman Law at the University of Gdansk is pleased to invite you for the second international seminar devoted to various aspects of Roman law of the sea and of the maritime activity of the Romans. The meeting will be attended by researchers who explored these issues in their research, and the meeting is intended to provide an opportunity to discuss issues of relevance to historical and legal research, but important for the present.

PROGRAM

Venue: University of Gdańsk, Faculty of Law and Administration, Jana Bażyńskiego street 6, Gdańsk, Room No 2042

10:00-10:10 Welcome and Opening Speeches
Dsc. Wojciech Zalewski, Associate Professor, Dean of  Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
Dsc. Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, Head of Roman Law Department, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

10:10-10:30 Professor Francisco J. Andrés Santos, Universidad de Valladolid
Time and legal rules in the Nomos Rhodion nautikos

10:30-10:50 Dsc. Anna Tarwacka, Associate Professor of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Carriage by sea in Antiquity in the light of Philogelos

10:50-11:10 Dsc. Zuzanna Benincasa, Assistant Professor, University of Warsaw
Roman maritime loans: a type of maritime insurance, a joint venture or a covert way of investing the money into maritime trade

11:10-11:30 Professor Szymon Olszaniec, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Remarks on Corn Supply of Rome in the Late Antiquity

11:30-11:50 Dr iur. Petr Dostalík, Univerzita Palackého v Olomouci
Bill of lading as the Ist the institute of Roman law

11:50-12:10 Discussion

12:10-12:30 Coffe Break

12:30-12:50 Peter Candy (MA), University of Edinburg, School of Law
The structure of Roman maritime finance: TPSulp. 78 reconsidered

12:50-13:10 Anna Tatarkiewicz (PhD), AMU Poznań
Goods and humans…Harbour-related holidays in Ostia

13:10-13:30 Dsc. Łukasz Marzec, Assistant Professor, Jegiellonian University
Some remarks on the maritime transport regulations in the Ancient Rome

13.30-13.50 Bartosz Zalewski (MA), UMCS in Lublin
„Lex Rhodia de iactu” in the legal doctrine of ius commune – a few remarks on the compensation of damage suffered in the common interest

13.50-14.10 Beata J. Kowalczyk (PhD), University of Gdańsk
Restraint of trade clauses in Roman and modern maritime law

14:10-14:30 Discussion

14.30-14.40 Closing speech: Dsc. Jacek Wiewiorowski, Associate Professor of University of Gdańsk

15:00-16:00 Dinner

           

Organizer:

Department of Roman Law
Faculty of Law and Administration
UNIVERSITY OF GDAŃSK

ROMAN MARITIME LAW

 

 

Nawet, gdy Bizancjum gasło, trwał jeden, na ogół dziś niedoceniany jego pomnik: ponad milenium rozwoju prawa. -  W czasopiśmie Polityka (Pomocnik Historyczny z dnia 12 marca 2019 r.) ukazał się artykuł popularnonaukowy autorstwa Profesora Jacka Wiewiorowskiego pt. Zapoznane prawo.

https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1784744,1,tysiacletni-rozwoj-prawa.read

W artykule przedstawione są dzieje prawa bizantyjskiego jako etap rozwoju prawa rzymskiego. Autor podkreśla m.in. silny na Wschodzie nurt nauczania prawa rzymskiego w duchu klasycznym, wskazuje na początki organizacji korporacyjnej advocati - doradców prawnych stron, obrazuje funkcjonowanie pięcioletnich szkół prawa w Bejrucie (potem w Sydonie i Antiochi) oraz w Konstantynopolu, z opłacanymi przez państwo profesorami. To nad Bosforem powstał największy pomnik rzymskiego prawa znany nam jako Corpus Iuris Civilis. Wyrazem zaś witalności prawa rzymskiego była synteza rzymskich tradycji prawno-ustrojowych kultury greckiej i chrześcijaństwa, a w tym tradycji starotestamentowych oraz zwyczajów lokalnych.

 

Tekst prof. UG dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego, pt. Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji zamieszczony w pionierskiej pracy na polskim rynku wydawniczym

Na początku grudnia br. ukazała się książka pt. Podejście ewolucyjne w naukach społecznych (redakcja naukowa J. Polowczyk, H. Witczak, M. Błaszak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN 978-83-8102-111-1 EAN 9788381021111, ss. 296). W pracy zamieszczony został też rozdział autorstwa profesora Jacka Wiewiorowskiego pt. Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji (s. 121-151) ), w którym dowodzi on uniwersalnej wartości wybranych łacińskich paremii prawniczych w świetle badań psychologów ewolucyjnych.


Książka jest efektem trzyletniej współpracy naukowców poznańskiego środowiska akademickiego w ramach interdyscyplinarnego seminarium na temat „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych”, które odbywa się z inicjatywy dr hab. Jana Polowczyka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Biorą w nim udział także pracownicy innych uczelni polskich i zagranicznych. Wszystkich uczestników seminarium łaczy przekonanie, że nauki społeczne, choć wykorzystujące różne pojęcia i modele poznawcze, może połączyć podejście ewolucyjne, wskazujące na to że człowiek i całe społeczeństwa są efektem długotrwałych procesów rozwojowych. Książka pokazuje nowe możliwości prowadzenia badań i wzbogacania wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także humanistycznych.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dziś (10 grudnia 2018) Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z roku 1950) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 r.

Dr Bartosz Szolc-Nartowski poprowadził w Europejskim Centrum Solidarności warsztaty z młodzieżą licealną dotyczące ochrony praw człowieka i ich przestrzegania. Była to doskonała okazja, aby wysłuchać młodych ludzi, ale także zaangażować ich w dyskusję nt. jak działają prawa człowieka w praktyce.

Staż naukowy w Ołomuńcu

Dr Beata J. Kowalczyk z Zakładu Prawa Rzymskiego w okresie 25 – 28 listopada odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu (Czechy).

26 listopada Dr Beata J. Kowalczyk wygłosiła 2 godzinny wykład nt. Possessio - achievement of Roman legal thought and its application in contemporary Polish law. Podczas spotkania z JuDr. Petrem Dostalikiem Ph.D. z Zakładu Teorii i Historii Prawa Uniwersytetu Palackiego omówiła przyszłe plany w ramach współpracy, w tym plany badań naukowych dotyczącej romanistycznej tradycji possessio w prawie polskim oraz w kontekście nowej regulacji posiadania w prawie czeskim. Ponadto w dniach 27-28 odbyła kwerendę biblioteczną w bibliotece uniwersyteckiej, wydziałowej oraz Olomouc Research Library.

Staż zakończył się zaproszeniem gospodarzy do realizacji rewizyty na WPiA

Wizyta w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ

dr Bartosz Szolc-Nartowski przebywał z wizytą naukową w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (27-29 listopada br.). Wyjazd miał na celu odbycie kwerendy bibliotecznej oraz omówienie z pracownikami naukowymi Katedry zagadnień związanych ze znaczeniem pojęcia culpa levissima zarówno w prawie rzymskim jak i  tradycji romanistycznej. Uczestniczył on także w spotkaniu seminaryjnym, podczas którego studenci dokonywali egzegezy tekstów prawników rzymskich umieszczonych w księdze pierwszej Digestów Justyniana. Przypomnijmy, że dr Bartosz Szolc-Nartowski jest autorem pierwszego w Polsce całościowego przekładu tej księgi na język polski, zaś swoja prace doktorską pt. “Error in nomine w prawie rzymskim” obronił właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotorem był ks. profesor Franciszek Longchamps de Bérier).

Konferencje z udziałem pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG uczestniczyli w 72 Sesji Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA). Spotkanie najwybitniejszych romanistów z całego niemal świata odbyło się tym razem w Krakowie w dniach 11-15 września 2018 r. Przyjęty temat przewodni konferencji to PLUS RATIO QUAM VIS, stanowiący także dewizę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Docenić należy fakt przyznania organizacji konferencji, po raz pierwszy w historii, polskiemu ośrodkowi akademickiemu oraz ogromny wkład pracy komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Dr Bartosz Szolc-Nartowski (uczeń profesora Franciszka Longchamp de Bérier) brał czynny udział w pracach organizacyjnych konferencji oraz uczestniczył w panelach dyskusyjnych. Prof. UG Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, wygłosił w trakcie zjazdu referat oraz na zaproszenie organizatorów prowadził jeden z paneli. W miesiącu wrześniu brał on udział również z referatami w dwóch innych ogólnopolskich konferencjach naukowych: XXV Zjeździe Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych (Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej, Lublin, 10-12.09.2018) oraz VI Kongresie Mediewistów Polskich (Media Aetas – Historia Viva/ Średniowiecze – Historia Żywa, Wrocław, 20.-22.09.2018

Finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny"

 

W dniu 4 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Konkurs ma na celu pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej, popularyzację wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach. Wyłania też przyszłych laureatów grantów i doktorantów (zob. https://konkursprawarzymskiego.pl/).

 

Edycja konkursu po raz pierwszy odbyła się w tym roku na WPiA UG. Organizatorem finału był nasz Zakład Prawa Rzymskiego, we współpracy ze studentami związanymi z ELSA Gdańsk, w tym uczestnicy zeszłorocznego ogólnopolskiego finału: Aleksander Koprowski i Anna Narodzonek, studenci II roku prawa UG. Finał konkursu otworzył Dziekan WPiA UG, prof. Jakub Stelina, który w imieniu władz WPiA UG wsparł przedsięwzięcie od strony finansowej.

W skład jury wchodzili prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. UWr Rafał Wojciechowski, prorektor UWr (UWr), prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof UG Jacek Wiewiorowski (UG), dr Aleksander Grebieniow (UW), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) oraz przedstawiciele praktyki, wciąż zainteresowani prawem rzymskim a zarazem sponsorzy konkursu: adw. Stefan Jacyno (Wardyński i Wspólnicy), r.pr. Przemysław Kozdój (Wolf Theiss). Nagrodą główną w konkursie był tygodniowy pobyt w Rzymie dla laureatów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

 

W szranki tegorocznego finału stanęli laureaci wydziałowych konkursów prawa rzymskiego, a zatem najlepsi z najlepszych. Gościliśmy studentów Wydziałów Prawa UWr, UW, UAM i UJ; WPiA UG reprezentowali Stefania Yerka i Aleksander Piskorz, studenci I roku prawa. Po kilkuetapowej emocjonującej rozgrywce zwyciężył Szymon Makowski (UW); drugie miejsce ex-aequo zajęły Agnieszka Szczerba (UJ) i reprezentantka naszego wydziału: Stefania Yerka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Protokół finału IX edycji 2018

 

Wizyta pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

W dniach 4-13 czerwca 2018 r. Zakład Prawa Rzymskiego oraz Katedra Postępowania Cywilnego gościły naukowców z Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie: dr hab. Irinę Izarową oraz dr hab. Tatianę Wakhoniewę.

Przedmiotem wizyty były warsztaty naukowe w ramach wspólnego projektu  dotyczącego przedstawienia znaczenia rozwiązań rzymskich dla współczesnego postępowania cywilnego w Polsce i Ukrainie. Projekt ten ze strony Zakładu Prawa Rzymskiego prowadzi dr Bartosz Szolc-Nartowski. Wizyta służyła również wymianie doświadczeń w zakresie dydaktyki prawa rzymskiego - goście z Ukrainy wzięli m.in. udział w zajęciach z przedmiotu, prowadzonych przez kierownika zakładu, prof. UG Jacka Wiewiorowskiego. Dr hab. Irina Izarowa była także gościem posiedzenia Koła Naukowego Katedry Postępowania Cywilnego, gdzie wygłosiła wykład dotyczący ostatnich zmian w postępowaniu cywilnym na Ukrainie. Omawiano również możliwości współpracy między UG a ośrodkami naukowymi w Kijowie, w tym w zakresie dydaktyki prawa polskiego.

LOKALNY KONKURS PRAWA RZYMSKIEGO 2018

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego, którego laureaci mogą wziąć udział  w IX Ogólnopolskim Konkursie „PRAWO RZYMSKIE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY”, organizowany jest wzorem ubiegłego roku przez Europejskie Stowarzyszenie studentów Prawa ELSA Gdańsk we współpracy z Zakładem Prawa Rzymskiego WPiA UG. Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/162163301142892/

I etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej (test wielokrotnego wyboru składający się z pytań zamkniętych). Planowany termin: 14 maja br. (poniedziałek), godz. 16.00, Aula B, WPiA UG.

Do II etapu konkursu (forma ustna: pytania otwarte i kazusy) zostaje zakwalifikowanych 10 osób z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, przez co niemożliwe okaże się wyłonienie dziesięciu uczestników etapu drugiego, o awansie zdecyduje liczba punktów uzyskanych z pytania otwartego. Jeżeli zastosowanie tej procedury nie przyniesie rozstrzygnięcia, to do udziału w etapie drugim zostaną dopuszczeni wszyscy poddani jej uczestnicy. Planowany termin: 24 maja br.; miejsce i dokładny termin podany będzie w terminie późniejszym.

Laureaci Lokalnego konkursu będą mogli wziąć udział w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Prawo Rzymskie a świat współczesny", w którym nagrodą główną jest 6 dniowy wyjazd do Rzymu. Zob. Program 2018 Konkursu PRAWO RZYMSKIE A SWIAT WSPOLCZESNY (1)Regulamin Konkursu PRAWO RZYMSKIE A SWIAT WSPOLCZESNY_2018_internationalis; https://konkursprawarzymskiego.pl/

W roku bieżącym finał konkursu organizowany jest 4 czerwca br. w Gdańsku.

Proponowane miejsca noclegowe dla studentów - uczestników finału konkursu:

  • Hotel Miramar - http://www.hotelmiramar.pl/ (Sopot)
  • Gdańska Szkoła Floretu - http://gsf.com.pl/hotel/kontakt/
  • Midtown Hostel - https://midtownhostel.pl/
  • 3city Hostel - http://3city-hostel.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: bszolcnartowski@prawo.ug.edu.pl lub vpsc@gdansk.elsa.org.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów I roku prawa do walki o wiedzę i nagrody!

 

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje

13 kwiecień 2018 r.

Program Forum

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się trzecie już spotkanie naukowe młodych romanistów. Zaproponowany przez organizatorów temat konferencji: Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje spotkał się z zainteresowaniem badaczy z różnych ośrodków akademickich (Szczecin, Łódź, Warszawa. Lublin, Olsztyn, Gdańsk).

Prezentowane referaty stały na wysokim poziomie merytorycznym, a tezy w nich prezentowane były przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej. Konferencje zwieńczył referat Pani Profesor Aldony Rity Jurewicz (UWM) pt. Omnis definitio (?) in iure civili periculosa est. Definiowanie pojęć w prawie (rzymskim).

Forum Młodych Romanistów jest jedyną tego rodzaju konferencją przeznaczoną dla badaczy prawa rzymskiego nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego. Dwa najlepsze referaty publikowane są w renomowanych czasopismach prawniczych. I Forum odbyło się w 2015 r., a rezultaty prac badawczych ujęte zostały w monografii Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe (Gdańsk 2016).

Zakład Prawa Rzymskiego współorganizatorem Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Zasady Prawa Rodzinnego” na WPiA UG


W dniu 16 marca 2018 r. odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Zasady Prawa Rodzinnego”,  zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Zakład Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Obrady  poświęcono problematyce zasad prawa małżeńskiego, zasadzie dobra dziecka, dobra rodziny oraz innym zasadom prawa rodzinnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju (wśród prelegentów byli  pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego WPiA UG - dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG i dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba oraz Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG - dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG i dr Bartosz Szolc-Nartowski: pełny program poniżej). Wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję w trakcie seminarium, która kontynuowana była nawet podczas kończącej spotkanie uroczystej kolacji. Ustalono, że idea spotkań będzie kontynuowana i kolejna sesja seminarium odbędzie się latem br. na WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program Ogólnopolskiego seminarium naukowego Zasady prawa rodzinnego - plakat Ostatnia wersja

Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, prof. UG Jacek Wiewiorowski współorganizatorem obchodów Dnia Darwina w Poznaniu

W rocznicę urodzin Karola Darwina (12.02.1809 – 19.04.1882) w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przy ul. Mielżyńskiego 27/29 po raz drugi w Poznaniu obchodzono Dzień Darwina (Darwin Day).

Darwin Day to międzynarodowe święto obchodzone od 2009 roku dla uczczenia rocznicy urodzin angielskiego przyrodnika, twórcy teorii ewolucji – Karola Darwina i wydania jego najsłynniejszego dzieła „O powstawaniu gatunków” (1859) oraz w celu upamiętnienia jego osiągnięć i popularyzacji nauk przyrodniczych.

Pierwsza edycja Dnia Darwina w Poznaniu odbyła się w 2016 r. i tak jak wówczas organizatorami przedsięwzięcia byli, we współpracy z PTPN, prof. UAM Katarzyna A. Kaszycka i prof. UG Jacek Wiewiorowski, członkowie-założyciele Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (http://ptnce.pl/). Prof. J. Wiewiorowski w swoich badaniach nad prawem rzymskim uwzględnia też ustalenia psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Darwina w Poznaniu zwrócono uwagę na elementy darwinowskiej koncepcji w kontekście ewolucji gatunków, w tym człowieka. Licznie zgromadzeni słuchacze, wśród których był m.in. JM Rektor UAM w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki, wysłuchali i żywo dyskutowali nad tezami trzech referatów (prof. Jacek Radwan, Ewolucja wokół nas; prof. UAM, Katarzyna A. Kaszycka, Ewolucyjne „trzęsienia ziemi” – paleoantropologiczne odkrycia XXI wieku; dr hab. Krzysztof Kościński, Ewolucja kobiecych piersi – przegląd koncepcji). Duże zainteresowanie wzbudziły też przygotowana wystawa. Składała się ona z ekspozycji druków, ukazującej różne wydania dzieł Karola Darwina ze zbiorów Biblioteki PTPN, wystawy odlewów czaszek wymarłych przodków człowieka z kolekcji Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu i prywatnych zbiorów prof. K.A. Kaszyckiej oraz pokazu slajdów najbliższych żyjących kuzynów człowieka - szympansów z „wyspy szympansów”, Pongo–Songo (Kamerun) - z prywatnej kolekcji Bartosza Bielickiego.

plakat DD_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Seminar „Roman maritime law”

W dniach 18-19 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się pierwsze międzynarodowe seminarium pt. „Roman maritime law”, zorganizowane przez Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG. Poświęcone było ono rzymskiemu prawu morskiemu i dziejom rzymskiej obecności na morzach, a także związanym z nimi wybranym zagadnieniom współczesnego prawa morskiego. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu badaczy, reprezentujących czołowe polskie ośrodki badań nad prawem rzymskim i historią Imperium Romanum. Uczestnikami seminarium byli także dr Benet Salway z University College London oraz dr Petr Dostalík z Univerzita Palackého v Olomouci (Czechy); referat przesłał też prof. Francisco J. Andrés Santos z Universidad de Valladolid (Hiszpania). W części obrad wzięła też udział prof. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG, wraz ze współpracownikami.

Seminarium, było okazją do przedstawienia aktualnego stanu nauki rzymskiego prawa morskiego oraz wymiany doświadczeń naukowych. Wygłoszone referaty dotyczyły trzech pól badawczych: dziejów rzymskiego ustawodawstwa z zakresu prawa morskiego, różnych aspektów rzymskiego prawa morskiego i jego zastosowania w sferze publicznej oraz ich wykorzystanie w perspektywie prawno-porównawczej. Wystąpienia wywołały ożywione dyskusje, toczone w trakcie obrad, a także w kuluarach konferencji. Całodniowe spotkanie zakończyło się kolacją zorganizowaną w jednej z gdańskich restauracji włoskich. Organizatorzy przewidują publikację wystąpień oraz nadesłanych tekstów w osobnym zeszycie Gdańskich Studiów Prawniczych.

W skład komitetu naukowego oraz organizacyjnego seminarium wchodzili pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG: prof. Jacek Wiewiorowski, dr Beata J. Kowalczyk oraz dr Bartosz Szolc-Nartowski.

 


Książka pt. „Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia „Usucapio. Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia” autorstwa dr Beaty J. Kowalczyk.

W monografii dokonano analizy rzymskiej instytucji zasiedzenia oraz zaprezentowano jej ewolucję od usus auctoritas, uregulowanej w ustawie XII tablic, do zasiedzenia zwyczajnego, wprowadzonego przez ustawodawstwo Justyniana, co pozwala dostrzec geniusz prawniczy i wysoki poziom kultury prawnej społeczeństwa rzymskiego. Wyjątkowy charakter publikacji polega na tym, że zaprezentowane przez Autorkę transformacje w obrębie konstrukcji zasiedzenia, wraz z jego przesłankami w prawie rzymskim ukazują obraz instytucji, recypowanej do współczesnych ustawodawstw nie tylko w Europie, ale i na świecie. Czytelnik może go poznać dzięki prawnoporównawczej analizie instytucji zasiedzenia dokonanej przez Autorkę w obrębie wybranych państw pochodzących z kręgu kultury common law, kultury prawa stanowionego oraz spośród krajów o systemach mieszanych. W książce Beata J. Kowalczyk na kanwie zastosowanych współcześnie rozwiązań poszukuje ostatecznie optymalnego systemu zasiedzenia.


Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG na największej ogólnoświatowej konferencji romanistycznej: LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 ‘La liberté et les interdictions dans les droits de l'antiquité’.

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego wzięli udział w największej ogólnoświatowej konferencji romanistycznej LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 ‘La liberté et les interdictions dans les droits de l'antiquité’. Zjazd, w którym wzięło udział blisko 200 badaczy z całego świata, był okazją do przedstawienia aktualnego stanu nauki prawa rzymskiego, wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji nad wyzwaniami współczesnej romanistyki. Refleksji wspaniale służyły miejsca obrad konferencji: Bolonia, siedziba pierwszego uniwersytetu i najstarszego wydziału prawa, miasto gdzie rodziła się nauka prawa rzymskiego i kanonicznego oraz Rawenna, znana m.in. ze słynnych mozaik wczesnochrześcijańskich, w tym z wyobrażeniami cesarza Justyniana I Wielkiego (527-565), inicjatora kodyfikacji prawa rzymskiego w latach 528-534, w tym spisania Digesta Iustiniani, których ponowne odkrycie na Zachodzie w XI w. zapoczątkowało rozwój współczesnej nauki prawa.

W ramach zjazdu pozytywną reakcję wywołały referaty wygłoszone przez pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, dr Beatę J. Kowalczyk („Resposibility for Damnum Infectum as a Restriction of the Owner’s Freedom in Roman Law and in our Times”) i dr-a Bartosz Szolc-Nartowskiego („Volentà dell’erede e la misura del legato” ). W ożywionej dyskusji nad tezami referatu pt. „Infanticidium=Piaculum? Short remarks on C. Th. 9.14.1 = C. 9.16.7 (a. 374)”, wygłoszonego przez kierownika zakładu, dr-a hab. Jacka Wiewiorowskiego, profesora nadzwyczajnego UG, wziął natomiast udział profesor Hans Ankum, jeden z nestorów romanistyki holenderskiej i członek komitetu naukowego zjazdu. J. Wiewiorowski w drodze na konferencję zatrzymał się w Leopold-Wenger-Institut Abteilung Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung,¸Ludwig-Maximilians-Universitàt München. Profesor Johannes Platschek, kierujący instytutem i którego rodzinne korzenie sięgają Pomorza Gdańskiego, od lat wspiera badaczy z Polski, w tym z WPiA UG. W trakcie rozmów ustalono plany dalszej współpracy, obejmujące m.in. wizytę prof. J. Platschka na naszym uniwersytecie w roku akademickim 2017/2018.

W dniu rozpoczęcia obrad LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 do uczestników dotarła smutna wiadomość: w wieku 80 lat zmarł jeden z nestorów polskiej romanistyki, profesor Janusz Sondel, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz prawa rzymskiego i jego recepcji na ziemiach polskich oraz znawca historii krakowskiego uniwersytetu, m.in. laureat ‘polskiego nobla’ Nagrody Fundacji Nauki Polskiej za edycję Słownika łacińsko-polskiego dla prawników i historyków (pierwsze wydanie: Kraków 1997). Pogrzeb profesora Janusza Sondla odbył się 18 września br. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; pamięć zmarłego uczcił przez zapalenie znicza na jego grobie 22 września kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, dr hab. J. Wiewiorowski.

dav


Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe

Ukazała się książka pod redakcją naukową Beaty J. Kowalczyk oraz Bartosza Szolc-Nartowskiego pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe. Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS/ABC. Monografia zawiera prace autorów romanistów z rożnych ośrodków akademickich, którzy po raz kolejny ukazują ponadczasowe walory prawa rzymskiego, a także przedstawicieli nauki prawa cywilnego upatrujących w prawie rzymskim źródeł inspiracji do rozwiązywania problemów współczesnego prawa.

okladka


Wystąpienie Dr Beaty J. Kowalczyk na dorocznej International Conference on Comparative Law "Evolution of Law (?!)"

9 czerwca 2017 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: 7th Annual International Conference on Comparative Law “Evolution of Law (?!)”. W obradach plenarnych udział wzięli naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce i na Świecie m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, USA i Brazylii.

W czasie konferencji jednym z prelegentów była dr Beata J. Kowalczyk, która wygłosiła referat pt. „The Forces that Cause Law to Change in Comparative Perspective from Three Countries”, w ramach którego przedstawiła czynniki wpływające na kształtowanie się regulacji prawnych w prawie rzymskim oraz zjawisko emigracji i zmiany w społecznym postrzeganiu palenia tytoniu w Polsce, Norwegii i USA jako źródła zmian w prawie.
Dr Kowalczyk przewodniczyła także jednej z 13 sesji plenarnych.

Wygłoszone wykłady zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.
Więcej na temat konferencji na stronie: http://conference.prawoporownawcze.pl/


Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” z udziałem reprezentantów WPiA UG.

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, członkowie: prof. Wojciech Dajczak (UAM w Poznaniu), prof. Tomasz Giaro (UW), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) i prof. Rafał Wojciechowski (UWr). Do Komisji dołączeni zostali dla II i III etapu finału dr Aleksander Grebieniow (UW) i dr Michał Szymura (UWr).

W tym roku po kilkuletniej przerwie wzięli też w nim udział studenci I roku prawa WPiA UG: Anna Narodzonek i Aleksander Koprowski. Zostali oni wyłonieni po cieszących się dużym zainteresowaniem eliminacjach wydziałowych (I etap: 16 maja br., finał wydziałowy z udziałem 10 osób – 23 maja br.). Ich organizatorem był gdański oddział European Law Student’s Association, a w skład komisji konkursowej wchodzili pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG: prof. Jacek Wiewiorowski, dr Beata J. Kowalczyk i dr Bartosz Szolc-Nartowski.

Finał konkursu we Wrocławiu otworzył prof. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wzięło w nim udział

14 studentów, laureatów konkursów wydziałowych na UAM w Poznaniu, UG, UJ, UW i UWr.

W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób, w tym studenta WPiA UG Aleksandra Koprowskiego. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatkami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – (UW) Sebastian Juszczak

II miejsce – (UAM) Krzysztof 

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku.

Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku a jej finał planowany jest na naszym wydziale w czerwcu 2018 roku.

dsc_1416-2

dsc_1364-2dsc_1351-2


LOKALNY KONKURS PRAWA RZYMSKIEGO 2017

17 maja br. (środa) o godz. 13.15 w Audytorium A odbędzie się Konkurs Prawa Rzymskiego, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

I etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej (test wielokrotnego wyboru składający się z pytań zamkniętych i tzw. pytania otwartego).

Do II etapu konkursu (forma ustna: pytania otwarte i kazusy) zostaje zakwalifikowanych 10 osób z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, przez co niemożliwe okaże się wyłonienie dziesięciu uczestników etapu drugiego, o awansie zdecyduje liczba punktów uzyskanych z pytania otwartego. Jeżeli zastosowanie tej procedury nie przyniesie rozstrzygnięcia, to do udziału w etapie drugim zostaną dopuszczeni wszyscy poddani jej uczestnicy.

Laureaci Lokalnego Konkursu będą mogli wziąć udział w VIII edycji Konkursu „PRAWO RZYMSKIE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY”, w którym nagrodą główną jest 6 dniowy wyjazd do Rzymu.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl lub vpsc@gdansk.elsa.org.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów I roku prawa do walki o wiedzę i nagrody!

Regulamin: regulamin-lokalnego-konkursu-prawa-rzymskiego-2017-1

cyceron-1


W dniach 23-26 kwietnia br. na naszym wydziale przebywał Aleksandr Koptev dr hist, docent w Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies University of Tampere, Finlandia (na zaproszenie dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego).

Dr A. Koptev jest absolwentem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa (MGU), uznanym badaczem starożytnego Rzymu, w tym prawa rzymskiego okresu archaicznego i poklasycznego; zajmuje się również dziejami wczesnośredniowiecznej Rusi i historiografią łacińską. Współtworzył z prof. Yves Lassard (Université Grenoble Alpes, Grenoble) Roman Law Library http://droitromain.upmf-grenoble.fr/, określaną jako „perhaps the largest collection of Roman laws on the internet” (http://iuscivile.com/materials/sources/).

W trakcie pobytu dr A. Koptev wygłosił wykład otwarty pt.: „Early Family Law and the Roman familia: The Origins of ius vitae et necis, manus, and patria potestas”, który spotkał się z żywym zainteresowaniem studentów. Pobyt poświęcony był również rozmowom na temat wspólnych planów badawczych i dydaktycznych między WPiA UG a jednostką macierzystą gościa. W trakcie wizyty nie zabrakło też czasu na zwiedzanie gdańskiej starówki, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, sopockiego mola i gdyńskiego Muzeum Emigracji.

dsc_0463dsc_0465dsc_0461dsc_0468dsc_0474dsc_0475


Mamy przyjemność zawiadomić, że 24 kwietnia br. otwarty wykład pt.

„Early Family Law and the Roman familia: The Origins of ius vitae et necis, manus, and patria potestas

wygłosi
Aleksandr Koptev
Dr hist, Docent w Trivium - Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies University of Tampere (Finlandia)

Audytorium B, godz. 14.15
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Dr A. Koptev jest absolwentem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa (MGU), uznanym badaczem starożytnego Rzymu, w tym prawa rzymskiego okresu archaicznego i poklasycznego; zajmuje się również dziejami wczesnośredniowiecznej Rusi i historiografią łacińską. Zob. https://uta-fi.academia.edu/AleksandrKoptev
Dr A. Koptev razem z prof. Yves Lassard (Université Grenoble Alpes, Grenoble) współtworzył Roman Law Library http://droitromain.upmf-grenoble.fr/, określaną jako „perhaps the largest collection of Roman laws on the internet.” Zob. http://iuscivile.com/materials/sources/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 


 

W dniu 21 marca 2017 r. w na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się II Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, poświęcone tym razem nauce i nauczaniu prawa rzymskiego. Celem inicjatywy jest umożliwienie młodym badaczom prawa rzymskiego prowadzenia dyskusji dotyczącej podejmowanej przez nich tematyki badań, stosowanych metod naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów naukowych. Pierwsza edycja forum, organizowanego przez Zakład Prawa Rzymskiego miała miejsce w listopadzie 2015 r.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział kilkunastu badaczy, reprezentujących czołowe ośrodki badań nad prawem rzymskim w Polsce; gościem forum był też dr Petr Dostalík z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Uczestników konferencji powitał Dziekan WPiA UG prof. Jakub Stelina, konferencję zaś oficjalnie otworzył prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG.

Część naukową posiedzenie zainaugurował prof. J. Wiewiorowski, skupiając się w swym wystąpieniu na wadze relacji uczeń-mistrz w kształtowaniu postawy młodego badacza oraz na problemach związanych z warsztatem badawczym romanisty. Wygłoszone przez uczestników referaty dotyczyły trzech pól badawczych: dziejów i problemów związanych z nauczaniem prawa rzymskiego, różnych aspektów rzymskiego prawa karnego oraz rzymskiego prawa prywatnego. Wystąpienia wywołały ożywione dyskusje, toczone w trakcie obrad, a także w kuluarach konferencji. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym i Gdańskich Studiach Prawniczych dwóch najlepszych referatów. Całodniowe spotkanie zakończył w godzinach wieczornych spacer uczestników po gdańskiej starówce.

W skład komitetu naukowego oraz organizacyjnego konferencji wchodzili pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG: prof. Jacek Wiewiorowski, dr Beata J. Kowalczyk oraz dr Bartosz Szolc-Nartowski.

 

PROGRAM II OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW, GDAŃSK 21 MARCA 2017 R.

program-ii-fmr-gdansk-2017-pdf

 


 

SEMINARIUM DOKTORSKO-HABILITACYJNE "GDAŃSK-POZNAŃ"

18 stycznia 2017 r. z inicjatywy  prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM w Poznaniu oraz dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, prof. UG, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG odbyło się pierwsze połączone posiedzenie seminarium doktorsko-habilitacyjnego „Poznań-Gdańsk”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie katedry, w budynku Collegium Iuridicum przy ul Św. Marcin 90 w Poznaniu.

W trakcie seminarium, swoje ustalenia dotyczące planowanej rozprawy habilitacyjnej poświęconej kryterium arbitrium boni viri w prawie rzymskim i we współczesnym prawoznawstwie zaprezentował dr Bartosz-Szolc Nartowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego WPiA UG. Referaty dotyczące postępu prac nad rozprawami doktorskimi przedstawili również doktoranci związani z Katedrą Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM w Poznaniu.

Wystąpienia wywołały owocną i ożywioną dyskusję naukową. Zebrani podjęli decyzję o kontynuacji idei spotkań w kolejnych terminach - następne posiedzenie seminarium planowane jest wiosną br. w Gdańsku.