Przeskocz do treści

Przedmiot

Prawo rzymskie – rok akademicki 2023/2024 (studia stacjonarne)

Student poznaje w trakcie wykładu i ćwiczeń sens praktyczny i konstrukcję dogmatyczną omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego oraz podstawowe wiadomości na temat ich wpływu na rozwój prawa prywatnego w czasach nowożytnych. Nabywa podstawowe informacje na temat metody rozwijania prawa w antycznym Rzymie oraz wpływu tekstów rzymskich na budowanie nauki prawa w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien ułatwić studentowi zrozumienie natury pojęć i instytucji współczesnego prawa prywatnego, wyrastających z tradycji prawa rzymskiego. Student zdobywa także umiejętność korzystania z tej tradycji prawnej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny ewolucji współczesnego prawa prywatnego i rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wykład zawiera następujące treści merytoryczne:  Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania.

Wykłady odbywają się stacjonarnie i uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe - łącznie 40 godzin lekcyjnych (jedno spotkanie: 3 godziny lekcyjne (90 minut + 45 minut)

Uwaga: 16.10.2023 obok tradycyjnej forma wykładu (90 minut), wykład w języku angielskim (45 minut)

prelegent: Prof. Dr. jur. Johannes Platschek, kierownik Lehrstuhl für Römisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, Juristische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München

Formą zaliczenia wykładu jest egzamin

Formy egzaminu (ocena pozytywna - powyżej 50 % poprawnych odpowiedzi) - w zależności od warunków, egzaminy odbywają się w formie stacjonarnej lub online:
- egzamin pisemny - składa się z dwóch części:
Część I - 60 minut

  • Sześć pytań otwartych (Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania - po 10 minut); po zakończeniu pisania prace są zbierane i studenci po 10 minutowej przerwie przystępują do części drugiej

Cześć II - 45 minut
w trakcie tej części egzaminu studenci mają możliwość korzystania z dowolnych materiałów dodatkowych (poza opracowaniami tekstów źródłowych), co jest nawiązaniem do wymogów egzaminów końcowych w ramach aplikacji prawniczych

  • analiza jednego tekstu źródłowego, innego niż teksty źródłowe omawiane w podczas ćwiczeń; przedstawiony studentom w trakcie ćwiczeń schemat analizy tekstów źródłowych jest wymagany na egzaminie

- egzamin ustny (dla osób, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub były laureatami lokalnego konkursu prawa rzymskiego (pierwsze pięć miejsc) albo uczestniczyły w debacie oxfordzkiej (dwie zwycięskie drużyny).

Zwolnienie z egzaminu - laureaci ogólnopolskiego konkursu prawa rzymskiego; laureaci lokalnego konkursu prawa rzymskiego, których wypowiedzi były ocenione jako wyróżniające.

W styczniu 2024 roku planowane są też zajęcia dodatkowe, poświęcone analizie tekstów źródłowych: termin ustalony będzie w konsultacji ze studentami..

Forma i warunki zaliczania ćwiczeń (20 godzin lekcyjnych - 90 minut)

  • zajęcia odbywają się stacjonarnie i są obowiązkowe (zgodnie z regulaminem studiów, nieobecność studenta nie może przekroczyć 30% ogólnego wymiaru zajęć)
  • prowadzący udostępnia stopniowo studentom kwestionariusze zadań przed zajęciami w formie online (do przygotowania w ramach pracy własnej studenta)
  • Zadania określone w kwestionariuszu zadań muszą być wykonywane przez studenta indywidualnie - z wyjątkiem opracowań tekstów źródłowych i kazusów
  1. Zakres merytoryczny i forma ćwiczeń

I. zajęcia - organizacyjne

II. zajęcia merytoryczne - kwestionariusz nr 1 – źródła prawa i pojęcia zasadnicze [sprawdzian (s), interpretacja (i), symulacja rozprawy (sr)]

III. zajęcia merytoryczne - kwestionariusz nr 2 – Osoby, rodzina, czynności prawne (s, i, sr)

IV. zajęcia merytoryczne - kwestionariusz nr 3 – spadki (s, i, sr)

V. zajęcia merytoryczne: pisemna praca kontrolna (online) – opinia prawna z wykorzystaniem lektur/open-book/ oraz ankieta ewaluacyjna

VI. zajęcia merytoryczne - kwestionariusz zajęć nr 4 – posiadanie i prawa rzeczowe (s, i, sr)

VII. zajęcia merytoryczne - kwestionariusz zajęć nr 5 – zobowiązania 1 (s, i, sr)

VIII. zajęcia merytoryczne - kwestionariusz zajęć nr 6 – zobowiązania 2 (s, i, sr)

IX. zajęcia merytoryczne: pisemna praca kontrolna (online) – opinia prawna z wykorzystaniem lektur/open-book/ oraz ankieta ewaluacyjna

X. Interpretacja tekstów źródłowych (i)

  • w ramach przygotowania do ćwiczeń (praca własna - około 360 minut), student wykonuje zadania określone w kwestionariuszu zadań.
  • w trakcie ćwiczeń (spotkanie - 90 minut), prowadzący sprawdza znajomość terminów i pojęć (w postaci krzyżówki), znajomość paremii prawniczych oraz wspólnie ze studentami analizuje tekst źródłowy (podane jest tłumaczenie) oraz koordynuje przeprowadzenie symulacji postępowania sądowego, z udziałem zespołów studentów oraz publiczności, składającej się z pozostałych członków grupy ćwiczeniowej; w trakcie dwóch ostatnich zadań sprawdzana jest też znajomość i zrozumienie zagadnień problemowych.

Forma i sposób zaliczenia ćwiczeń

Zaliczenie uzyskiwane jest na stopień.
Podstawą jego uzyskania jest spełnienie następujących wymogów:
1. zaliczenie krzyżówek, dotyczących znajomości terminów/pojęć oraz wykazanie się podczas zajęć opanowaniem pamięciowym wybranych paremii prawniczych;

2. udział w co najmniej jednej symulacji postępowania sądowego w rolach powoda, pozwanego i sędziego;.

3. zaliczenie dwóch pisemnych prac kontrolnych – z koniecznością poprawy oceny niedostatecznej;

Osoby pragnące uzyskać ocenę bardzo dobrą lub celującą zobowiązane są do wykazania się minimum średnią 4.0 ocen z prac kontrolnych oraz wyróżniać się aktywnością w trakcie zajęć.

Kryteria ocen - egzamin i zaliczenie: przy ocenie bierze się pod uwagę w szczególności poziom wiedzy, stopień ścisłości, precyzji i trafności odpowiedzi, poprawność zaproponowanego rozstrzygnięcia zagadnienia problemowego, umiejętność znajdowania problemów prawnych, myślenie analityczne, dociekliwość, myślenie krytyczne, odwoływanie się do wartości i zasad prawa w celu uzasadnienia rozstrzygnięcia lub budowy argumentacji oraz formalne kryteria (styl, poprawność języka błędy ortograficzne, itp.).

3. Skala ocen
Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów uczenia się, są wyrażane w ocenach według następującej skali:

Ocena Wartość liczbowa Wartość procentowa efektów uczenia się wymaganych do uzyskania oceny*
bardzo dobry 5,0 91 i więcej
dobry plus 4,5 81 – 90
dobry 4,0 71 – 80
dostateczny plus 3,5 61 – 70
dostateczny 3,0 51 – 60
niedostateczny 2,0 50 i mniej

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami.

 

Materiały

Edycje ważniejszych źródeł

Wykaz literatury podstawowej

Wykaz prac dodatkowych ogólne

Inne prace dodatkowe podają osobno prowadzący zajęcia w kwestionariuszach zadań

Ważniejsze strony internetowe – źródła, literatura i bibliografie:

https://ox.libguides.com/c.php?g=423100&p=2889062

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/

http://iuscivile.com/

http://www.ucl.ac.uk/history2/volterra/resource.htm

Prace autorów polskich: https://bibliografie.wpia.uw.edu.pl/

Warto też polecić pracę: I. Leraczyk, Rzymskie prawo karne. Bibliografia, Lublin 2021 

 

Materiały pomocnicze

Dodatkowe materiały pomocnicze

 

Schemat opinii:

1 Przedmiot opinii

2 Źródła prawa

3 Stan faktyczny (fakty ustalone i te wymagające ustalenia)

4 Stan prawny – analiza, wskazanie na ryzyka prawne

5 Wnioski [mogą być także w skrótowej formie przedstawione w tabeli po przedmiocie opinii]

6  Imię i nazwisko autora opinii

Każda z części powinna być starannie wyodrębniona graficznie.

Opinia I literatura

 

Pozostałe materiały pomocnicze

Rozwój terytorialny republiki rzymskiej

Rzymski podbój Italii

Ekspansja Rzymu w II w. przed Chr.

Rzym za panowania Oktawian Augusta

Imperium Rzymskie ok. 117 po Chr.

Tetrarchia Dioklecjana

Imperium rzymskie w 337 r. po Chr.

Imperium Rzymskie 400 r. po Chr.

Rzym Justyniana

 

Inne dodatkowe materiały

Przykładowa nanaliza tekstu źródłowego

przykładowy-kazus-prawo-rzeczowe-1

Przykładowy zestaw pytań - I etap konkursu prawa rzymskiego (z odpowiedziami) :

I TURA FINAŁU

Wykład 16.10.2023: prof. dr Jonannes Platschek,  kierownik Lehrstuhl für Römisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, Ludwig-Maximilians-Universität München (https://www.jura.lmu.de/de/fakultaet/personen/kontaktseite/johannes-platschek-72ff6195.html)  - prezentacja

Tradition of teaching Roman Law Gdansk Tradition of teaching Roman Law Gdansk

Tradition of teaching Roman Law Gdansk

 

Prawo rzymskie - wykłady (zamieszczane stopniowo - po każdym wykładzie)

I Prawo rzymskie - przedmiot wykładu

II Historia i tradycja

III Ochrona praw prywatnych

IV Kształtowanie praw prywatnych czynności prawne osoby I

V kształtowanie praw prywatnych czynności prawne osoby II

VI Rodzina

VII Rodzina cd - Spadki I

VII Prawo rzymskie - spadki II

IX Spadki (dokończenie) - Prawnie uznane formy władania rzeczą – Rzeczy - Posiadanie

X Własność

XI Prawa rzeczowe ograniczone - Zobowiązania I

XII Prawo zobowiazań I

XIII Prawo zobowiązań II

XIV Prawo zobowiązań III

Kwestionariusze (zamieszczane stopniowo przed każdymi zajęciami)

Cwiczenia-prawo-rzymskie-I-zajecia_2023

Ćwiczenia prawo rzymskie II zajęcia Kwestionariusz nr 2

Ćwiczenia-prawo-rzymskie III zajęcia 2023_2024 (002)