Przeskocz do treści

Przedmiot

Prawo rzymskie – rok akademicki 2023/2024 (studia stacjonarne)

Student poznaje w trakcie wykładu i ćwiczeń sens praktyczny i konstrukcję dogmatyczną omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego oraz podstawowe wiadomości na temat ich wpływu na rozwój prawa prywatnego w czasach nowożytnych. Nabywa podstawowe informacje na temat metody rozwijania prawa w antycznym Rzymie oraz wpływu tekstów rzymskich na budowanie nauki prawa w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien ułatwić studentowi zrozumienie natury pojęć i instytucji współczesnego prawa prywatnego, wyrastających z tradycji prawa rzymskiego. Student zdobywa także umiejętność korzystania z tej tradycji prawnej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny ewolucji współczesnego prawa prywatnego i rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wykład zawiera następujące treści merytoryczne:  Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania.

Wykłady odbywają się stacjonarnie i uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe - łącznie 40 godzin lekcyjnych (jedno spotkanie: 3 godziny lekcyjne; 1 godzina lekcyjna: 45 minut)

Formą zaliczenia wykładu jest egzamin

Formy egzaminu (ocena pozytywna - powyżej 50 % poprawnych odpowiedzi) - w zależności od warunków, egzaminy odbywają się w formie stacjonarnej lub online:
- egzamin pisemny - składa się z dwóch części:
Część I - 60 minut

  • Sześć pytań otwartych (Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania - po 10 minut); po zakończeniu pisania prace są zbierane i studenci po 10 minutowej przerwie przystępują do części drugiej

Cześć II - 45 minut
w trakcie tej części egzaminu studenci mają możliwość korzystania z dowolnych materiałów dodatkowych (poza opracowaniami tekstów źródłowych), co jest nawiązaniem do wymogów egzaminów końcowych w ramach aplikacji prawniczych

  • analiza jednego tekstu źródłowego, innego niż teksty źródłowe omawiane w podczas ćwiczeń; przedstawiony studentom w trakcie ćwiczeń schemat analizy tekstów źródłowych jest wymagany na egzaminie

- egzamin ustny (dla osób, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub były laureatami lokalnego konkursu prawa rzymskiego (pierwsze trzy miejsca) albo uczestniczyły w debacie oxfordzkiej (dwie zwycięskie drużyny).

Laureaci ogólnopolskiego konkursu prawa rzymskiego uzyskują zwolnienie z egzaminu.

 

Forma i warunki zaliczania ćwiczeń (20 godzin lekcyjnych - 90 minut)

  • zajęcia odbywają się stacjonarnie i są obowiązkowe (zgodnie z regulaminem studiów, nieobecność studenta nie może przekroczyć 30% ogólnego wymiaru zajęć)
  • prowadzący udostępnia stopniowo studentom kwestionariusze zadań przed zajęciami w formie online (do przygotowania w ramach pracy własnej studenta)
  • Zadania określone w kwestionariuszu zadań muszą być wykonywane przez studenta indywidualnie - z wyjątkiem opracowań tekstów źródłowych i kazusów
  1. Forma ćwiczeń

I zajęcia: zajęcia organizacyjne

II-X zajęcia (Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania))

  • w ramach przygotowania do ćwiczeń (praca własna - około 360 minut), student wykonuje zadania określone w kwestionariuszu zadań: jest zobowiązany do zapoznania się z treścią podręczników oraz lektur i sporządzenia słowniczka terminów i pojęć; ponadto powinien opanować pamięciowo wskazane paremie prawnicze, znać i rozumieć zagadnienia problemowe oraz przygotować się do analizy tekstu źródłowego, w tłumaczeniu na język polski - według zasad określonych w kwestionariuszu zadań.
  • w trakcie ćwiczeń (spotkanie - 90 minut), prowadzący sprawdza znajomość terminów i pojęć (w postaci testu wielokrotnego wyboru - online), znajomość paremii prawniczych i zagadnień problemowych oraz wspólnie ze studentami analizuje tekst źródłowy w tłumaczeniu na języku polskim oraz animuje przeprowadzenie pozorowanego procesu sądowego, z udziałem trójosobych stron powodowych i pozwanej, trójosobowego sądu oraz publiczności, składającej się z pozostałych członków grupy ćwiczeniowej - w trakcie dwóch ostatnich zadań sprawdzana jest też znajomość i zrozumienie zagadnień problemowych.

2. Forma i sposób zaliczenia ćwiczeń
Zaliczenie uzyskiwane jest na stopień.
Podstawą jego uzyskania jest spełnienie następujących wymogów:
1. zaliczenie testów (online), dotyczących znajomości terminów/pojęć - konieczność poprawy ocen niedostatecznych, oraz wykazanie się podczas zajęć opanowaniem pamięciowym wybranych paremii prawniczych;

2. udział w co najmniej jednym pozorowanym procesie sądowym w rolach powoda, pozwanego i sędziego oraz wykazanie się podczas ich pełnienia znajomością i zrozumieniem zagadnień problemowych;.

3. zaliczenie dwóch pisemnych prac kontrolnych (online), obejmujących materiał dotyczący działów: Historia i tradycja prawa rzymskiego, Kształtowanie i ochrona praw prywatnych, Osoby i rodzina, Spadki, Posiadanie i prawa rzeczowe, Zobowiązania – z koniecznością poprawy oceny niedostatecznej;

4. pisemna praca kontrolna online, dotycząca znajomości treści lektur dodatkowych - z koniecznością poprawy oceny niedostatecznej.

Osoby pragnące uzyskać ocenę bardzo dobrą lub celującą zobowiązane są do wykazania się minimum średnią 4.0 ocen z prac kontrolnych oraz wyróżniać się aktywnością w trakcie zajęć lub przedstawiają pracę semestralną, dotyczącą wybranej instytucji prawa rzymskiego majątkowego (minimum 10 stron wydruku komputerowego z bibliografią oraz przypisami), przygotowaną pod kierunkiem i ocenianą przez osobę prowadzącą zajęcia.

Kryteria ocen - egzamin i zaliczenie: przy ocenie bierze się pod uwagę w szczególności poziom wiedzy, stopień ścisłości, precyzji i trafności odpowiedzi, poprawność zaproponowanego rozstrzygnięcia zagadnienia problemowego, umiejętność znajdowania problemów prawnych, myślenie analityczne, dociekliwość, myślenie krytyczne, odwoływanie się do wartości i zasad prawa w celu uzasadnienia rozstrzygnięcia lub budowy argumentacji oraz iformalne kryteria (styl, poprawność języka błędy ortograficzne, itp.).

 

Skala ocen
Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów uczenia się, są wyrażane w ocenach według następującej skali:

Ocena Wartość liczbowa Wartość procentowa efektów uczenia się wymaganych do uzyskania oceny*
bardzo dobry 5,0 91 i więcej
dobry plus 4,5 81 – 90
dobry 4,0 71 – 80
dostateczny plus 3,5 61 – 70
dostateczny 3,0 51 – 60
niedostateczny 2,0 50 i mniej

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami.

 

Materiały

Edycje ważniejszych źródeł

Wykaz literatury podstawowej

Wykaz prac dodatkowych

Inne prace dodatkowe podają osobno prowadzący zajęcia w kwestionariuszach zadań

Ważniejsze strony internetowe – źródła, literatura i bibliografie:

https://ox.libguides.com/c.php?g=423100&p=2889062

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/

http://iuscivile.com/

http://www.ucl.ac.uk/history2/volterra/resource.htm

Prace autorów polskich: https://bibliografie.wpia.uw.edu.pl/

Warto też polecić pracę: I. Leraczyk, Rzymskie prawo karne. Bibliografia, Lublin 2021 

 

Materiały pomocnicze

Dodatkowe materiały pomocnicze

przykładowy kazus - prawo rzeczowe

 

Pozostałe materiały pomocnicze

Rozwój terytorialny republiki rzymskiej

Rzymski podbój Italii

Ekspansja Rzymu w II w. przed Chr.

Rzym za panowania Oktawian Augusta

Imperium Rzymskie ok. 117 po Chr.

Tetrarchia Dioklecjana

Imperium rzymskie w 337 r. po Chr.

Imperium Rzymskie 400 r. po Chr.

Rzym Justyniana

 

Inne dodatkowe materiały

Przykładowy zestaw pytań - I etap konkursu prawa rzymskiego (z odpowiedziami) :

I TURA FINAŁU

 

Prawo rzymskie - wykłady (zamieszczane stopniowo - po każdym wykładzie)

I Prawo rzymskie - przedmiot wykładu

II Historia i tradycja cd - Ochrona praw prywatnych

III Ochrona praw prywatnych cd; Osoby i czynności prawne

IV Prawo dotyczące osób cd.

V Prawo rzymskie - rodzina

VI Prawo rzymskie - spadki I

VII Prawo rzymskie - spadki II

VIII Prawo rzymskie - posiadanie i własność

IX Prawo rzymskie - Ochrona własności - prawa rzeczowe ograniczone

X Prawo zobowiazań I

XI Prawo zobowiązań II

XII Prawo zobowiązań III

XIII Prawo zobowiązań IV

Prawo rzymskie - kwestionariusze realizowane w trakcie ćwiczeń (zamieszczane stopniowo przed każdymi zajęciami)

Ćwiczenia-prawo-rzymskie-I-zajecia 2022-2023

Ćwiczenia-prawo-rzymskie- II zajęcia - 2022 2023

Ćwiczenie-prawo rzymskie-III zajęcia - 2022-2023

Ćwiczenia-prawo rzymskie-IV zajęcia-2022-2023

Ćwiczenia-prawo rzymskie-V zajęcia-2022-2023

Ćwiczenia-prawo rzymskie-VI zajęcia-2022-2023

Ćwiczenia-prawo rzymskie-VII zajęcia-2022-2023

Ćwiczenia prawo rzymskie-VIII zajęcia - 2022-2023

Ćwiczenia prawo rzymskie-IX zajęcia - 2022-2023