Przeskocz do treści

Aktualności

Kowalczyk

Pok. 4028

Kontakt:

Telefon: 523 28 52 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)

e-mail: beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl  (sekretariat: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl )

Konsultacje:

wtorek godz. 13.15 - 15.15

oraz dodatkowe dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
19.03.2017 r. godz. 18.30 - 19.30
08.04.2017 r. godz. 15.00 - 16.00
21.05.2017 r. godz. 14.00 - 15.00
10.06.2017 r. godz. 15.00 - 16.00

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie na podstawie rozprawy pt. „Wpływ wybranych decyzji administracyjnych na treść i wykonywanie własności nieruchomości” w 2007 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Asystentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007-2011. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy pt. Zasiedzenie w prawie rzymskim. Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania naukowe

 • Wpływ jurysprudencji rzymskiej na kształtowanie się europejskiej kultury prawnej
 • Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia
 • Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa prywatnego w anglo-amerykańskim systemie prawa
 • Recepcja prawa rzymskiego w Europie i na świecie
 • Publicznoprawne ograniczenia prawa własności

Członkowstwo w organizacjach naukowych

 • Society of European Contract Law (SECOLA) od 2015 r.
 • European Society for Comparative Legal History od 2015 r.
 • Juris Diversitas od 2016 r.

Działalność na UG

 • od 2012 r. członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UG
 • 2013-2015 opiekun Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego
 • wielokrotny członek komisji rekrutacyjnej na studia niestacjonarne WPiA UG

Granty

Projekty realizowane w ramach Badań Własnych:

Inne osiągnięcia

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej I Instancji przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego na lata 2015-2018
 • Członek komitetu naukowego 7 th Polish-Spanish Conference on European Legal Tradition, Gran Canaria 2015
 • Członek Jury Międzynarodowych Zawodów Prawniczych BALTIC MOOT COURT 2013
 • Laureatka Nagrody w konkursie Belfer Roku 2011, 2012
 • Pomysłodawca i organizator, wraz z dr Bartoszem Szolc-Nartowskim, I Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspiracje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015
 • Współorganizator, wraz z ELSA Gdańsk, lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego
 • Recenzent naukowy prac przygotowywanych przez studentów i publikowanych w czasopismach bądź monografiach m.in. w książce pt. Wybrane Zagadnienia Prawa Porównawczego. Część druga, Warszawa 2015  http://issuu.com/commonlawsociety/docs/monografia_prawa_por__wnawczego/ 
 • Wykłady w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2014 i 2015
 • Warsztaty z Prawa Rzymskiego dla studentów prawa UG
 • Szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Konstytucyjne uprawnienia przedsiębiorców” w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni, 2011
 • Wykład dla studentów V roku w ramach Akademii Umiejętności pt. Czy warto zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Działalność poza UG

W okresie studiów w latach 2002 -2007 członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Olsztyn, a w latach 2004-2005 wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Olsztyn, współorganizator wielu projektów naukowych o charakterze lokalnym w tym konkursów i szkoleń, ogólnopolskim m.in. Ogólnopolska Konferencja Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów i międzynarodowym m.in. VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka

2014 -2015 wykładowca w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim (prowadzone przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne z umowami dla administracji, komunikacja społeczna)

2014 -2015 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni (prowadzone przedmioty: jurysprudencja rzymska)

Najważniejsze publikacje

 • Stan faktyczny czy prawny? - czyli o naturze posiadania raz jeszcze, Studia Iuridica nr 64. Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego, Warszawa 2016
 • Pewność i jakość prawa a starorzymskie i współczesne czynniki prawotwórcze w Polsce, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XIV/2, Opole 2016
 • Podstawowe wartości jurysprudencji rzymskiej, [współautor: Z.Brodecki], Gdańskie Studia Prawnicze, XXXV, Gdańsk 2016
 • Historical, cultural and legal bases of mediation in common law and continental law systems as well as its Roman origins [w:] Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, ed. B.Sitek, A.W.Bauknecht, K. Ciućkowska-Leszczewicz, J.Szczerbowski, C.Lazaro Guillamón, S.Kursa, Silva Rerum, Poznań 2016, ISBN 978-83-64447-92-1
 • Non exemplis sed legibus iudicandum est (C.7,45,13), or how Justinian "killed the precedent" ,[w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450 rocznicę śmierci cesarza, pod red. K.Szczygielskiego, Białystok 2015, ISBN 978-83-7657-171-3
 • The significance of regulae iuris in conditions of hypertrophy of positive law, [w:] ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Kijów 2015, ISBN 978-617-7020-61-4
 • Kodeks cywilny. Komentarz (red.) J.Ciszewski, [współautor:] G. Karaszewski, A. Stępień-Sporek, K. Jędrej , P. Nazaruk, G. Sikorski, wyd 2, Warszawa 2014, ISBN 978-83-278-0557-7
 • Wpływ decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie własności zabytków nieruchomych [w:] Prawo ochrony zabytków, K. Zeidler (red.),Gdańsk 2014
 • Acquisitive Praescription of Real Estate Owned by the State Treasury in Poland, http://lawforensics.org/volume_7/
 • Wyjątkowe przypadki zasiedzenia w prawie rzymskim, Gdańskie Studia Prawnicze XXVI, Gdańsk 2011
 • Longi temporis praescriptio jako zarzut długiego okresu posiadania, Zeszyty Prawnicze UKSW 11.1, Warszawa 2011
 • Good Faith in the Light of Acquisitive Prescription of Real Estates in Polish Civil Law, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe 4,Londyn 2011
 • Ochrona nieruchomości zabytkowych jako przykład ingerencji państwa w sferę prawa własności, Gdańskie Studia Prawnicze XXI, Gdańsk 2009

Referaty

 • Origin of the immemorialis praescriptio and its existence in civil and common law, LXXe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher Pour L’Histoire des Droits de L’Antiquité “Ius et Periculum”, Paryż, 13-17 września 2016
 • Acquisitive and extinctive prescription - various models of solutions, 4th Biennial ESCLH Conference "Culture, Identity and Legal Instrumentalism", Gdańsk, 30 czerwca 2016
 • Private law in the service of public law - the protection of landscape in Roman law and Polish law, 7 th Polish-Spanish Conference on European Legal Tradition "Enviromental protection: legal bases from Rome to current law", Las Palmas de Gran Canaria, 30 kwietnia 2016
 • Tradycja - Edukacja-Unifikacja. Znaczenie tradycji prawa rzymskiego i jej podstawowych pryncypiów dla edukacji prawniczej w warunkach unifikacji prawa w Europie, I Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów "Analogie, inspiracje, reflekcje - czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego", Gdańsk, 26 listopada 2015
 • Law of obligations in Western and Eastern perspective and its role in construction of a common civile code for Europe, Annual International Conference on Comparative Law "Law of Obligations Surrounded by Other Normative Systems", Warszawa, 6-7 listopad 2015
 • Historyczne, prawne i kulturowe podstawy mediacji w systemie common law i  prawa kontynentalnego oraz jej rzymskie korzenie, VI Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej "Alternatywne metody rozwiązywania sporów cywilnych od prawa rzymskiego do współczesności", Warszawa, 6 czerwca 2015
 • Acquisitive praescription of real property belonging to the State Treasury in Poland and in other selected countries, 4th Annual International Conference on Comparative Law "Dominium and Imperium of the State versus Property Rights", Olsztyn 2014
 • Wpływ decyzji konserwatora zabytków na wykonywanie prawa własności zabytków nieruchomych,Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda” Gdańsk -Gdynia 2013
 • Periodical payments for ownership property - advantages and disadvantages of a reverse mortgage, 3rd International Conference on Comparative Law "Transfer of Property Rights in Eastern and Central Europe", 22-23 marca 2013, Olsztyn
 • Longi temporis praescriptio jako zarzut procesowy długiego posiadania, XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Zgierz 2010

 

 

BSN

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Pok. 4028

Kontakt:

Telefon: 523 28 52 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)

e-mail: b.szolcnartowski@gmail.com  (sekretariat: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl)

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 11.00-13.00

 

Zainteresowania badawcze:

 • prawo rzymskie okresu klasycznego
 • obligacyjne prawo rzymskie
 • interpretacja indywidualna a usus communis i zwyczaje

Sylwetka

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, popularnej „Topolówki”. W roku 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997-1999 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W roku 2003 uczestniczył w studiach z zakresu prawa rzymskiego na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Laureat konkursu stypendialnego organizowanego przez Gminę Miasta Rzym - Comune di Roma. W roku 2007 pobyt na Uniwersytecie w Padwie. Były asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy "Error in nomine w prawie rzymskim". Autor pierwszego w Polsce tłumaczenia całości I księgi Digestów justyniańskich. Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Najważniejsze publikacje:

- Error in nomine w prawie rzymskim. Rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania, Bielsko Biała 2013;

- Digesta Justyniańskie. Księga pierwsza. Tłumaczenie, Warszawa 2007;

Przymus pracy jako narzędzie prywatno i publiczno-karnej odpowiedzialności w prawie rzymskim, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013 (with. K. Amielańczyk) (Work Compulsion as a Tool for Implementing Private and Penal-Public Responsibility in Roman Law, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013)

Udział osób nieuprawnionych w wydaniu orzeczenia w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle D. 1.14.3 i D. 41.3.44 pr., Zeszyty Prawnicze UKSW nr 6.2/2006 (Participation of Unauthorized Persons in Issuance od Decisions in Civil Proceedings – Remarks on the Basis D. 1.14.3 i D. 41.3.44 pr.)

Koncepcja życia prawnego Franciszka Longchamps a badania nad prawem rzymskim [w:] "Поняття та категорії юридичної науки", Kijów 2014

Model uczciwego człowieka (vir bonus) jako kryterium oceny wykonania dzieła w prawie rzymskim [w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza, pod red. Krzysztofa Szczygielskiego, Białystok 2015, s. 81-93.

Interpretation of Testamentary Dispositions in Ancient Rome - Selected Issues [w:] Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права: збірник матеріалів конференції "Актуальна юриспруденція", 10 грудня 2015 року, Kijów 2015, s. 36-43.

Using Roman legal tradition as an argument. The application of the venire contra factum prioprium principle in the judgments of the Polish Supreme Court, [w:] Юридичні факти в системі правового регулювання: зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової], Kijów 2015, s. 584-591.

Franciszek Longchamps` concept of legal life and research on Roman law, [w:] Правoва держава,  26, Kijów 2015, s. 445-449.

 

- Wielka Encyklopedia Prawa. Tom I - Prawa Świata Antycznego

opracowane hasła: desuetudo, derogatio, scrinium (kancelaria cesarska), constitutiones principum (konstytucje cesarskie), ustawy o cytowaniu, fraus legis, ius edicendi

okładka error in nomine
Digesta

Książka do pobrania (pdf) Error in nomine. Rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

error-in-nomine-rzymska-mysl-prawnicza-i-wspolczesne-wyzwania

Referaty:

1.Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków, 23-25.09.2014

Odpowiedzialność stron kontraktu zlecenia w prawie rzymskim

2.Konferencja  "Поняття та категорії юридичної науки". 18.11.2014 r. Kijów

Koncepcja życia prawnego Franciszka Longchamps a badania nad prawem rzymskim

3.Interpretation as a Real Source of  Law? Roman Rules of Interpretation in the Practice of the Supreme Court of the Republic of Poland and the Problem of Teaching Roman Law

69th Session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, “Legal Education in Antiquity and Law of Antiquity in Today’s Legal Curricula” Istanbul, September 7-12 2015

4.Prawo rzymskie w ogrodzie (kilka uwag na temat pojęć <hortus> i <heredium>) Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego - „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce” organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II", Kazimimierz nad Wisłą, 9-11.10.2015.

5. Argumenty romanistyczne we współczesnym sporze o konstrukcje prawa użytkowania

I Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspitacje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015.

6. Periculum vini mutati – law considered from the point of view of lawyers or merchants?

70th Session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Ius et periculum, Law confronted to risk in the Antiquity period, Paris, September 13-17.2016

Organizacja konferencji, udział w komitetach organizacyjnych

1) Wraz z dr Beatą J. Kowalczyk pomysłodawca i organizator I Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspitacje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015

2) uczestnictwo w komitecie organizacyjnym konferencji Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives, 22-23 października 2015 r. Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن