Przeskocz do treści

Finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny"

 

W dniu 4 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Konkurs ma na celu pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej, popularyzację wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach. Wyłania też przyszłych laureatów grantów i doktorantów (zob. https://konkursprawarzymskiego.pl/).

Edycja konkursu po raz pierwszy odbyła się w tym roku na WPiA UG. Organizatorem finału był nasz Zakład Prawa Rzymskiego, we współpracy ze studentami związanymi z ELSA Gdańsk, w tym uczestnicy zeszłorocznego ogólnopolskiego finału: Aleksander Koprowski i Anna Narodzonek, studenci II roku prawa UG. Finał konkursu otworzył Dziekan WPiA UG, prof. Jakub Stelina, który w imieniu władz WPiA UG wsparł przedsięwzięcie od strony finansowej.

W skład jury wchodzili prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. UWr Rafał Wojciechowski, prorektor UWr (UWr), prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof UG Jacek Wiewiorowski (UG), dr Aleksander Grebieniow (UW), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) oraz przedstawiciele praktyki, wciąż zainteresowani prawem rzymskim a zarazem sponsorzy konkursu: adw. Stefan Jacyno (Wardyński i Wspólnicy), r.pr. Przemysław Kozdój (Wolf Theiss). Nagrodą główną w konkursie był tygodniowy pobyt w Rzymie dla laureatów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

W szranki tegorocznego finału stanęli laureaci wydziałowych konkursów prawa rzymskiego, a zatem najlepsi z najlepszych. Gościliśmy studentów Wydziałów Prawa UWr, UW, UAM i UJ; WPiA UG reprezentowali Stefania Yerka i Aleksander Piskorz, studenci I roku prawa. Po kilkuetapowej emocjonującej rozgrywce zwyciężył Szymon Makowski (UW); drugie miejsce ex-aequo zajęły Agnieszka Szczerba (UJ) i reprezentantka naszego wydziału: Stefania Yerka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Protokół finału IX edycji 2018

 

Wizyta pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

W dniach 4-13 czerwca 2018 r. Zakład Prawa Rzymskiego oraz Katedra Postępowania Cywilnego gościły naukowców z Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie: dr hab. Irinę Izarową oraz dr hab. Tatianę Wakhoniewę.

Przedmiotem wizyty były warsztaty naukowe w ramach wspólnego projektu  dotyczącego przedstawienia znaczenia rozwiązań rzymskich dla współczesnego postępowania cywilnego w Polsce i Ukrainie. Projekt ten ze strony Zakładu Prawa Rzymskiego prowadzi dr Bartosz Szolc-Nartowski. Wizyta służyła również wymianie doświadczeń w zakresie dydaktyki prawa rzymskiego - goście z Ukrainy wzięli m.in. udział w zajęciach z przedmiotu, prowadzonych przez kierownika zakładu, prof. UG Jacka Wiewiorowskiego. Dr hab. Irina Izarowa była także gościem posiedzenia Koła Naukowego Katedry Postępowania Cywilnego, gdzie wygłosiła wykład dotyczący ostatnich zmian w postępowaniu cywilnym na Ukrainie. Omawiano również możliwości współpracy między UG a ośrodkami naukowymi w Kijowie, w tym w zakresie dydaktyki prawa polskiego.

W rocznicę urodzin Karola Darwina (12.02.1809 – 19.04.1882) w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przy ul. Mielżyńskiego 27/29 po raz drugi w Poznaniu obchodzono Dzień Darwina (Darwin Day).

Darwin Day to międzynarodowe święto obchodzone od 2009 roku dla uczczenia rocznicy urodzin angielskiego przyrodnika, twórcy teorii ewolucji – Karola Darwina i wydania jego najsłynniejszego dzieła „O powstawaniu gatunków” (1859) oraz w celu upamiętnienia jego osiągnięć i popularyzacji nauk przyrodniczych.

Pierwsza edycja Dnia Darwina w Poznaniu odbyła się w 2016 r. i tak jak wówczas organizatorami przedsięwzięcia byli, we współpracy z PTPN, prof. UAM Katarzyna A. Kaszycka i prof. UG Jacek Wiewiorowski, członkowie-założyciele Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (http://ptnce.pl/). Prof. J. Wiewiorowski w swoich badaniach nad prawem rzymskim uwzględnia też ustalenia psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Darwina w Poznaniu zwrócono uwagę na elementy darwinowskiej koncepcji w kontekście ewolucji gatunków, w tym człowieka. Licznie zgromadzeni słuchacze, wśród których był m.in. JM Rektor UAM w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki, wysłuchali i żywo dyskutowali nad tezami trzech referatów (prof. Jacek Radwan, Ewolucja wokół nas; prof. UAM, Katarzyna A. Kaszycka, Ewolucyjne „trzęsienia ziemi” – paleoantropologiczne odkrycia XXI wieku; dr hab. Krzysztof Kościński, Ewolucja kobiecych piersi – przegląd koncepcji). Duże zainteresowanie wzbudziły też przygotowana wystawa. Składała się ona z ekspozycji druków, ukazującej różne wydania dzieł Karola Darwina ze zbiorów Biblioteki PTPN, wystawy odlewów czaszek wymarłych przodków człowieka z kolekcji Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu i prywatnych zbiorów prof. K.A. Kaszyckiej oraz pokazu slajdów najbliższych żyjących kuzynów człowieka - szympansów z „wyspy szympansów”, Pongo–Songo (Kamerun) - z prywatnej kolekcji Bartosza Bielickiego.

D.2.14.7.4 Ulpianus libro quarto ad edictum

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW
Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje
13 kwiecień 2018 r.
Wydział Prawa i Administracji
UNIWERSYTET GDAŃSKI

Sala 2042

Program III Forum

plakat forum modych romanistow

Potęga rzymskiego państwa dawno rozpadła się w gruzy, kiedy rzymskie prawo zmartwychwstało i zdobyło panowanie nad przeważną częścią Europy. Zwycięstwo to zawdzięcza przede wszystkim swojej wewnętrznej sile żywotnej, która sprawiła, że umiało ono zaspokoić w szerokiej mierze potrzeby nowoczesnego świata i które stanowi jego podstawowy prawny pierwowzór.
R. Taubenschlag, W.Kozubski

Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG zaprasza na konferencję dla młodych badaczy prawa rzymskiego z krajowych ośrodków naukowych, nieposiadających statusu samodzielnego pracownika naukowego. Spotkanie jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów –„Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (Gdańsk, 26 listopada 2015 r.).

Konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom prezentacji zakresu i kierunków prowadzonych przez nich badań, wymianę poglądów w ramach środowiska naukowego, a także dyskusję na temat spodziewanych rezultatów i stosowanych metod badawczych.
Temat konferencji został pomyślany w ten sposób, aby każdy uczestnik miał możliwość prezentacji podejmowanego tematu badawczego, wzajemną wymianę poglądów oraz integrację w ramach środowiska naukowego.

Komitet organizacyjny i naukowy
dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny UG
dr Beata J. Kowalczyk
dr Bartosz Szolc-Nartowski

Zgłaszanie wystąpień
1. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i nadsyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktami do dnia 31 marca 2018 r., wysyłając informację pod adres: bszolcnartowski@prawo.ug.edu.pl
2. Przewidywany czas na jedno wystąpienie to około 15 min. Po każdym z wystąpień przewidziany jest czas na dyskusję.
3. Organizatorzy zastrzegają, że do udziału zakwalifikowanych zostanie maksymalnie dziesięć zgłoszonych referatów. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony i podany na stronie internetowej http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/ do dnia 6 kwietnia 2018 r.
4. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej i zapewniają wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz nocleg dla osób z dalej położonych ośrodków badawczych (po uzgodnieniu z organizatorami)
Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego wzięli udział w największej ogólnoświatowej konferencji romanistycznej LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 ‘La liberté et les interdictions dans les droits de l'antiquité’. Zjazd, w którym wzięło udział blisko 200 badaczy z całego świata, był okazją do przedstawienia aktualnego stanu nauki prawa rzymskiego, wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji nad wyzwaniami współczesnej romanistyki. Refleksji wspaniale służyły miejsca obrad konferencji: Bolonia, siedziba pierwszego uniwersytetu i najstarszego wydziału prawa, miasto gdzie rodziła się nauka prawa rzymskiego i kanonicznego oraz Rawenna, znana m.in. ze słynnych mozaik wczesnochrześcijańskich, w tym z wyobrażeniami cesarza Justyniana I Wielkiego (527-565), inicjatora kodyfikacji prawa rzymskiego w latach 528-534, w tym spisania Digesta Iustiniani, których ponowne odkrycie na Zachodzie w XI w. zapoczątkowało rozwój współczesnej nauki prawa.

W ramach zjazdu pozytywną reakcję wywołały referaty wygłoszone przez pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, dr Beatę J. Kowalczyk („Resposibility for Damnum Infectum as a Restriction of the Owner’s Freedom in Roman Law and in our Times”) i dr-a Bartosz Szolc-Nartowskiego („Volentà dell’erede e la misura del legato” ). W ożywionej dyskusji nad tezami referatu pt. „Infanticidium=Piaculum? Short remarks on C. Th. 9.14.1 = C. 9.16.7 (a. 374)”, wygłoszonego przez kierownika zakładu, dr-a hab. Jacka Wiewiorowskiego, profesora nadzwyczajnego UG, wziął natomiast udział profesor Hans Ankum, jeden z nestorów romanistyki holenderskiej i członek komitetu naukowego zjazdu. J. Wiewiorowski w drodze na konferencję zatrzymał się w Leopold-Wenger-Institut Abteilung Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung,¸Ludwig-Maximilians-Universitàt München. Profesor Johannes Platschek, kierujący instytutem i którego rodzinne korzenie sięgają Pomorza Gdańskiego, od lat wspiera badaczy z Polski, w tym z WPiA UG. W trakcie rozmów ustalono plany dalszej współpracy, obejmujące m.in. wizytę prof. J. Platschka na naszym uniwersytecie w roku akademickim 2017/2018.

W dniu rozpoczęcia obrad LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 do uczestników dotarła smutna wiadomość: w wieku 80 lat zmarł jeden z nestorów polskiej romanistyki, profesor Janusz Sondel, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz prawa rzymskiego i jego recepcji na ziemiach polskich oraz znawca historii krakowskiego uniwersytetu, m.in. laureat ‘polskiego nobla’ Nagrody Fundacji Nauki Polskiej za edycję Słownika łacińsko-polskiego dla prawników i historyków (pierwsze wydanie: Kraków 1997). Pogrzeb profesora Janusza Sondla odbył się 18 września br. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; pamięć zmarłego uczcił przez zapalenie znicza na jego grobie 22 września kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, dr hab. J. Wiewiorowski.

 

 

dav

Historia nauczania prawa rzymskiego na Uniwersytecie Gdańskim

Tradycje kształcenia z zakresu prawa na obszarze miasta Gdańska są wcześniejsze niż sam Uniwersytet i obejmują nauczanie prawa rzymskiego. W utworzonym w 1580 r. Gdańskim Gimnazjum Akademickim prawnicy odgrywali dużą rolę, a prawo rzymskie wykładane było przez cały okres jego istnienia tj. aż do roku 1811. Dydaktyka obejmowała pierwotnie „czyste” prawo rzymskie, a następnie jego praktyczne wykorzystanie oraz romanistyczne opracowanie niektórych instytucji rodzimych praw zwyczajowych. Znamienici profesorowie zajmujący się prawem rzymskim, wśród których warto wymienić Piotra Bruncowa, Krzysztofa Ricciusa, Krystiana Rosteuscher, Joachima Hoppe, Jana Schulza-Szuleckiego, Daniela Gralatha i Bartłomieja Keckermanna prowadzili wykłady w oparciu o Instytucje Justyniana, a głównym celem zajęć było praktyczne przygotowanie studentów do objęcia w przyszłości urzędów publicznych oraz patriotyczne wychowanie obywatelskie. Oprócz prawa rzymskiego nauczano także prawa cywilnego, procesowego, narodów, natury, morskiego oraz publicznego z elementami ustroju Rzeczypospolitej, Prus Królewskich i samego Gdańska.

Po drugiej wojnie światowej kwestie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego, w którego strukturze miałby znaleźć się wydział prawa i wykładane miało być prawo rzymskie, podnoszono wielokrotnie. Znaczący krok w tym kierunku uczyniono jednak dopiero w październiku 1973 r. kiedy to z istniejącego od 1970 r. Instytutu Prawa Państwowego wyłączono Zakład Prawa Sądowego, przekształcając go w osobny Instytut Prawa Cywilnego i Karnego z trzema Zakładami: Prawa Cywilnego, Prawa Karnego i Prawa Pracy. Rok później dokonano reorganizacji dotychczasowego Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego, który ostatecznie w 1979 r. podzielono na dwie niezależne jednostki: Instytut Prawa Cywilnego i Prawa Pracy oraz Zespołową Katedrę Prawa Karnego. Katedra Prawa Cywilnego powołana została w roku 1981 i od momentu jej powstania rozpoczęto na Wydziale Prawa badania i zajęcia z zakresu prawa rzymskiego (w formie wykładów i ćwiczeń oraz seminariów magisterskich). Badania naukowe obejmowały takie zagadnienia jak małżeństwo i konkubinat w prawie rzymskim czy tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym; rozprawy doktorskie z zakresu prawa rzymskiego obronili dr Jacek Dmowski (Pożyczka morska w prawie rzymskim, 26 maja 1978 r.) i dr Beata J. Kowalczyk (Zasiedzenie w prawie rzymskim, 17 września 2012 r.). Organizatorem dydaktyki w zakresie prawa rzymskiego na UG był prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski, który w latach 1996-1998 pełnił jednocześnie funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzili także mgr Aleksandra Jaszkiewicz (do 2007 r.), dr Jacek Dmowski (do 2011 r.), prof. zw. dr hab. Krzysztof Amielańczyk (do końca września 2016 r.) oraz dr Beata J. Kowalczyk i dr Bartosz Szolc-Nartowski.

دانلود آهنگ جدید

میز اداری

صندلی مدیریتی

صندلی اداری

تبلیغات کلیکی

میز تلویزیون

پاراگلایدر

آگهی رایگان

دانلود آهنگ جدید

خرید اینترنتی

عکس بازیگران

اطفار

عکس بازیگران

W grudniu 2015 r. dokonano przełomowej dla nauczania prawa rzymskiego na Uniwersytecie Gdańskim reorganizacji, powołując Zakład Prawa Rzymskiego. Pełniącym obowiązki kierownika Zakładu do końca września 2016 r. był prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk. Kierownikiem zakładu 1 października 2016 r. został dr hab. Jacek Wiewiorowski, obejmując równocześnie stanowisko profesora nadzwyczajnego UG; adiunktami są natomiast dr Beata J. Kowalczyk oraz dr Bartosz Szolc-Nartowski. Od momentu powstania jednostki jego pracownicy prowadzą aktywną działalność naukową, która skupia się wokół zagadnień dotyczących zasiedzenia w prawie rzymskim, szkody grożącej (damnum infectum) w kontekście recepcji rzymskich rozwiązań do współczesnych porządków prawnych, rzymskim prawem kontraktów, rzymskim prawem karnym, rzymskim prawem państwowym oraz zastosowaniem psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych w prawoznawstwie i badaniach historyczno-prawnych. Cykliczną imprezą organizowaną przez Zakład Prawa Rzymskiego jest Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów (organizowane od 2015 r.). Konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom prezentacji zakresu i kierunków prowadzonych przez nich badań, wymianę poglądów w ramach środowiska naukowego, a także dyskusję na temat spodziewanych rezultatów i stosowanych metod badawczych.

img_1952img_1953
zdjęcia starodruków pochodzą z książki Gdańskie Gimnazjum Akademickie.Szkice z dziejów, red. E.Kotarski, Tom I, Gdańsk 2008

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن


jw

dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor uczelni

Pok. 4039

Telefon: +48 58 523 29 50 (sekretariat: +48 58 523 28 51)

Fax: +48 58 523 27 14

E-mail:  jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl

strona www UG (Biografia i osiągnięcia, Konsultacje i terminy, Profil naukowy, Prowadzone przedmioty): http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/59485/jacek_wiewiorowski

 

 

Zainteresowania badawcze:

Aktualnie badania koncentrują się na historii ustroju i prawa późnego cesarstwa rzymskiego, w tym administracją Hiszpanii oraz Bałkanów oraz zastosowaniem psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych w prawoznawstwie i badaniach historyczno-prawnych.

 

Większa cześć dorobku naukowego dostępna za pośrednictwem stron www: https://ug.academia.edu/JacekWiewiorowski http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/59485/jacek_wiewiorowski

 

Najważniejsze publikacje (monografie i redakcje):

 1. Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych - 'duces' w prowincjach 'Scythia Minor' i 'Moesia Secunda', Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 452 (opublikowana rozprawa doktorska) - Rev. S. Janniard, L'année épigraphique 2007, no 1217, s. 453; W. Ceran, Przegląd Historyczny 100, 2 (2009), s. 350-351.
 2. 'Duces of Scythia Minor'. A Prosopographical Study, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, ss. 93.
 3. Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 381 (rozprawa habilitacyjna) - Rev. S. Stankiewicz, Studia Iuridica Lublinensia 24.1 (2015), s. 141-143.
 4. The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire, Wydawnictwo Naukowe UAM (Adam Mickiewicz University Law Books No 1), Poznań 2015, pp. 391 https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21812 - Rev. E. A. Franks, Byzantinische Zeitschrift 109.2 (2016), s. 998-994.
 5. Gdańskie Studia Prawnicze 3/2019 "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues". Redakcja naukowa Jacek Wiewiorowski, ISSN 1734-5669, ss. 270.
 6. Czas Kultury 207.4 (2020), ss. 174 (Redaktor prowadzący - dział: Kryzys państwa prawa, ss. 5-97). Review: "Eurozine" 3/2021,  https://www.eurozine.com/spectres-of-polexit/.

 

 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

wtorek, godz. 12.30-14.00, w formie hybrydowej - online i stacjonarnie, sala 4039, budynek WPiA UG

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE3Y2ZjNzYtYzJiYS00ODM1LWE3ZDUtOWMwMGEwOTgzYTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

 

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2023/2024

Semestr zimowy

I Rok Prawo Stacjonarne

"Prawo rzymskie", wykład - 40 godzin, poniedziałki, godz. 14.15-17.00

Audytorium B, budynek WPiA UG

Uwaga: pierwszy wykład - 9 października 2023 r.

 

I rok Administracja Stacjonarna

WdW "Tradycje rzymskiego prawa administracyjnego" - 15 godzin, godz. 17.00-19.00

Terminy:  08.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, 29.11.2023; 06.12.2023, ,13.12.2023, 20.12.2023, 10.01.2024
on-line MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU2MGMzYjgtY2VjMi00M2Y1LThiZjItZjQ2NGEzZTYwNjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

 

Kryminologia MSU - seminarium magisterskie "Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej"

Kryminologia MSU-2 Zaoczne (O) - 20 godzin

Pierwsze spotkanie: 9 październik 2023 r., godz. 18.30-20.00, sala 4039, budynek WPiA UG

Seminaria/Proseminaria - oferta

Prawo: Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie)

Seminarium służyć ma pogłebieniu umiejętności analizowania współczesnego materiału normatywnego (głównie w obszarze polskiego prawa cywilnego materialnego) i  dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie zjawisk prawnych. W ramach seminarium student ma pozyskać umiejętność uwzględniania w analizie aktualnych instytucji prawa polskiego (głównie prawa cywilnego materialnego) tradycji rzymskiej i romanistycznej, a także ich uwarunkowań pozaprawnych (w tym formułowanych na gruncie psychologii ewolucyjnej). Seminarium ma służyć też uzyskaniu umiejętności w zakresie pisania prac dyplomowych oraz innych opracowań o tematyce prawniczej (artykuły, glosy, ekspertyzy, opinie itp.).

 

Kryminologia: Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie żródeł przestępczości według paradygmatu psychologii ewolucyjnej. Przedmiot ma
służyć kształtowaniu postawy otwartości wobec konieczności wykorzystywania dorobku innych nauk społecznych oraz przyrodniczych w prawoznawstwie, a w efekcie student ma uzyskać umiejętność interdyscyplinarnej analizy źródeł przestępczości. Seminarium ma służyć też uzyskaniu umiejętności w zakresie pisania prac dyplomowych oraz innych opracowań (artykuły, glosy, ekspertyzy, opinie itp.).

 

Informacje szczegółowe: 

https://pp.ug.edu.pl/onauczycielu.web

Biogram w jezyku angielskim - wiewiorowski-english-short-version

 

 

 

 

 

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

Kowalczyk

Pok. 4028

Kontakt:

Telefon: 523 28 52 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)

e-mail: beata.kowalczyk@prawo.ug.edu.pl  (sekretariat: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl )

Konsultacje:

wtorek godz. 13.15 - 15.15

oraz dodatkowe dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
19.03.2017 r. godz. 18.30 - 19.30
08.04.2017 r. godz. 15.00 - 16.00
21.05.2017 r. godz. 14.00 - 15.00
10.06.2017 r. godz. 15.00 - 16.00

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie na podstawie rozprawy pt. „Wpływ wybranych decyzji administracyjnych na treść i wykonywanie własności nieruchomości” w 2007 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Asystentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007-2011. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy pt. Zasiedzenie w prawie rzymskim. Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania naukowe

 • Wpływ jurysprudencji rzymskiej na kształtowanie się europejskiej kultury prawnej
 • Rzymskie pochodzenie współczesnej instytucji zasiedzenia
 • Wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa prywatnego w anglo-amerykańskim systemie prawa
 • Recepcja prawa rzymskiego w Europie i na świecie
 • Publicznoprawne ograniczenia prawa własności

Członkowstwo w organizacjach naukowych

 • Society of European Contract Law (SECOLA) od 2015 r.
 • European Society for Comparative Legal History od 2015 r.
 • Juris Diversitas od 2016 r.

Działalność na UG

 • od 2012 r. członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UG
 • 2013-2015 opiekun Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego
 • wielokrotny członek komisji rekrutacyjnej na studia niestacjonarne WPiA UG

Granty

Projekty realizowane w ramach Badań Własnych:

Inne osiągnięcia

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej I Instancji przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego na lata 2015-2018
 • Członek komitetu naukowego 7 th Polish-Spanish Conference on European Legal Tradition, Gran Canaria 2015
 • Członek Jury Międzynarodowych Zawodów Prawniczych BALTIC MOOT COURT 2013
 • Laureatka Nagrody w konkursie Belfer Roku 2011, 2012
 • Pomysłodawca i organizator, wraz z dr Bartoszem Szolc-Nartowskim, I Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspiracje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015
 • Współorganizator, wraz z ELSA Gdańsk, lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego
 • Recenzent naukowy prac przygotowywanych przez studentów i publikowanych w czasopismach bądź monografiach m.in. w książce pt. Wybrane Zagadnienia Prawa Porównawczego. Część druga, Warszawa 2015  http://issuu.com/commonlawsociety/docs/monografia_prawa_por__wnawczego/ 
 • Wykłady w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2014 i 2015
 • Warsztaty z Prawa Rzymskiego dla studentów prawa UG
 • Szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Konstytucyjne uprawnienia przedsiębiorców” w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni, 2011
 • Wykład dla studentów V roku w ramach Akademii Umiejętności pt. Czy warto zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Działalność poza UG

W okresie studiów w latach 2002 -2007 członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Olsztyn, a w latach 2004-2005 wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Olsztyn, współorganizator wielu projektów naukowych o charakterze lokalnym w tym konkursów i szkoleń, ogólnopolskim m.in. Ogólnopolska Konferencja Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów i międzynarodowym m.in. VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka

2014 -2015 wykładowca w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim (prowadzone przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, prawo cywilne z umowami dla administracji, komunikacja społeczna)

2014 -2015 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni (prowadzone przedmioty: jurysprudencja rzymska)

Najważniejsze publikacje

 • Stan faktyczny czy prawny? - czyli o naturze posiadania raz jeszcze, Studia Iuridica nr 64. Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego, Warszawa 2016
 • Pewność i jakość prawa a starorzymskie i współczesne czynniki prawotwórcze w Polsce, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XIV/2, Opole 2016
 • Podstawowe wartości jurysprudencji rzymskiej, [współautor: Z.Brodecki], Gdańskie Studia Prawnicze, XXXV, Gdańsk 2016
 • Historical, cultural and legal bases of mediation in common law and continental law systems as well as its Roman origins [w:] Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, ed. B.Sitek, A.W.Bauknecht, K. Ciućkowska-Leszczewicz, J.Szczerbowski, C.Lazaro Guillamón, S.Kursa, Silva Rerum, Poznań 2016, ISBN 978-83-64447-92-1
 • Non exemplis sed legibus iudicandum est (C.7,45,13), or how Justinian "killed the precedent" ,[w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450 rocznicę śmierci cesarza, pod red. K.Szczygielskiego, Białystok 2015, ISBN 978-83-7657-171-3
 • The significance of regulae iuris in conditions of hypertrophy of positive law, [w:] ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Kijów 2015, ISBN 978-617-7020-61-4
 • Kodeks cywilny. Komentarz (red.) J.Ciszewski, [współautor:] G. Karaszewski, A. Stępień-Sporek, K. Jędrej , P. Nazaruk, G. Sikorski, wyd 2, Warszawa 2014, ISBN 978-83-278-0557-7
 • Wpływ decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie własności zabytków nieruchomych [w:] Prawo ochrony zabytków, K. Zeidler (red.),Gdańsk 2014
 • Acquisitive Praescription of Real Estate Owned by the State Treasury in Poland, http://lawforensics.org/volume_7/
 • Wyjątkowe przypadki zasiedzenia w prawie rzymskim, Gdańskie Studia Prawnicze XXVI, Gdańsk 2011
 • Longi temporis praescriptio jako zarzut długiego okresu posiadania, Zeszyty Prawnicze UKSW 11.1, Warszawa 2011
 • Good Faith in the Light of Acquisitive Prescription of Real Estates in Polish Civil Law, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe 4,Londyn 2011
 • Ochrona nieruchomości zabytkowych jako przykład ingerencji państwa w sferę prawa własności, Gdańskie Studia Prawnicze XXI, Gdańsk 2009

Referaty

 • Origin of the immemorialis praescriptio and its existence in civil and common law, LXXe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher Pour L’Histoire des Droits de L’Antiquité “Ius et Periculum”, Paryż, 13-17 września 2016
 • Acquisitive and extinctive prescription - various models of solutions, 4th Biennial ESCLH Conference "Culture, Identity and Legal Instrumentalism", Gdańsk, 30 czerwca 2016
 • Private law in the service of public law - the protection of landscape in Roman law and Polish law, 7 th Polish-Spanish Conference on European Legal Tradition "Enviromental protection: legal bases from Rome to current law", Las Palmas de Gran Canaria, 30 kwietnia 2016
 • Tradycja - Edukacja-Unifikacja. Znaczenie tradycji prawa rzymskiego i jej podstawowych pryncypiów dla edukacji prawniczej w warunkach unifikacji prawa w Europie, I Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów "Analogie, inspiracje, reflekcje - czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego", Gdańsk, 26 listopada 2015
 • Law of obligations in Western and Eastern perspective and its role in construction of a common civile code for Europe, Annual International Conference on Comparative Law "Law of Obligations Surrounded by Other Normative Systems", Warszawa, 6-7 listopad 2015
 • Historyczne, prawne i kulturowe podstawy mediacji w systemie common law i  prawa kontynentalnego oraz jej rzymskie korzenie, VI Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej "Alternatywne metody rozwiązywania sporów cywilnych od prawa rzymskiego do współczesności", Warszawa, 6 czerwca 2015
 • Acquisitive praescription of real property belonging to the State Treasury in Poland and in other selected countries, 4th Annual International Conference on Comparative Law "Dominium and Imperium of the State versus Property Rights", Olsztyn 2014
 • Wpływ decyzji konserwatora zabytków na wykonywanie prawa własności zabytków nieruchomych,Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda” Gdańsk -Gdynia 2013
 • Periodical payments for ownership property - advantages and disadvantages of a reverse mortgage, 3rd International Conference on Comparative Law "Transfer of Property Rights in Eastern and Central Europe", 22-23 marca 2013, Olsztyn
 • Longi temporis praescriptio jako zarzut procesowy długiego posiadania, XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Zgierz 2010

 

 

BSN

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Pok. 4028

Kontakt:

Telefon: 523 28 52 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)

e-mail: b.szolcnartowski@gmail.com  (sekretariat: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl)

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 11.00-13.00

 

Zainteresowania badawcze:

 • prawo rzymskie okresu klasycznego
 • obligacyjne prawo rzymskie
 • interpretacja indywidualna a usus communis i zwyczaje

Sylwetka

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, popularnej „Topolówki”. W roku 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997-1999 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W roku 2003 uczestniczył w studiach z zakresu prawa rzymskiego na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Laureat konkursu stypendialnego organizowanego przez Gminę Miasta Rzym - Comune di Roma. W roku 2007 pobyt na Uniwersytecie w Padwie. Były asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy "Error in nomine w prawie rzymskim". Autor pierwszego w Polsce tłumaczenia całości I księgi Digestów justyniańskich. Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Najważniejsze publikacje:

- Error in nomine w prawie rzymskim. Rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania, Bielsko Biała 2013;

- Digesta Justyniańskie. Księga pierwsza. Tłumaczenie, Warszawa 2007;

Przymus pracy jako narzędzie prywatno i publiczno-karnej odpowiedzialności w prawie rzymskim, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013 (with. K. Amielańczyk) (Work Compulsion as a Tool for Implementing Private and Penal-Public Responsibility in Roman Law, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013)

Udział osób nieuprawnionych w wydaniu orzeczenia w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle D. 1.14.3 i D. 41.3.44 pr., Zeszyty Prawnicze UKSW nr 6.2/2006 (Participation of Unauthorized Persons in Issuance od Decisions in Civil Proceedings – Remarks on the Basis D. 1.14.3 i D. 41.3.44 pr.)

Koncepcja życia prawnego Franciszka Longchamps a badania nad prawem rzymskim [w:] "Поняття та категорії юридичної науки", Kijów 2014

Model uczciwego człowieka (vir bonus) jako kryterium oceny wykonania dzieła w prawie rzymskim [w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza, pod red. Krzysztofa Szczygielskiego, Białystok 2015, s. 81-93.

Interpretation of Testamentary Dispositions in Ancient Rome - Selected Issues [w:] Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права: збірник матеріалів конференції "Актуальна юриспруденція", 10 грудня 2015 року, Kijów 2015, s. 36-43.

Using Roman legal tradition as an argument. The application of the venire contra factum prioprium principle in the judgments of the Polish Supreme Court, [w:] Юридичні факти в системі правового регулювання: зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової], Kijów 2015, s. 584-591.

Franciszek Longchamps` concept of legal life and research on Roman law, [w:] Правoва держава,  26, Kijów 2015, s. 445-449.

 

- Wielka Encyklopedia Prawa. Tom I - Prawa Świata Antycznego

opracowane hasła: desuetudo, derogatio, scrinium (kancelaria cesarska), constitutiones principum (konstytucje cesarskie), ustawy o cytowaniu, fraus legis, ius edicendi

okładka error in nomine
Digesta

Książka do pobrania (pdf) Error in nomine. Rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

error-in-nomine-rzymska-mysl-prawnicza-i-wspolczesne-wyzwania

Referaty:

1.Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków, 23-25.09.2014

Odpowiedzialność stron kontraktu zlecenia w prawie rzymskim

2.Konferencja  "Поняття та категорії юридичної науки". 18.11.2014 r. Kijów

Koncepcja życia prawnego Franciszka Longchamps a badania nad prawem rzymskim

3.Interpretation as a Real Source of  Law? Roman Rules of Interpretation in the Practice of the Supreme Court of the Republic of Poland and the Problem of Teaching Roman Law

69th Session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, “Legal Education in Antiquity and Law of Antiquity in Today’s Legal Curricula” Istanbul, September 7-12 2015

4.Prawo rzymskie w ogrodzie (kilka uwag na temat pojęć <hortus> i <heredium>) Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego - „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce” organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II", Kazimimierz nad Wisłą, 9-11.10.2015.

5. Argumenty romanistyczne we współczesnym sporze o konstrukcje prawa użytkowania

I Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspitacje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015.

6. Periculum vini mutati – law considered from the point of view of lawyers or merchants?

70th Session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Ius et periculum, Law confronted to risk in the Antiquity period, Paris, September 13-17.2016

Organizacja konferencji, udział w komitetach organizacyjnych

1) Wraz z dr Beatą J. Kowalczyk pomysłodawca i organizator I Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspitacje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015

2) uczestnictwo w komitecie organizacyjnym konferencji Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives, 22-23 października 2015 r. Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن