Przeskocz do treści

artykuł popularnonaukowy autorstwa Profesora Jacka Wiewiorowskiego pt. Zapoznane prawo.

Nawet, gdy Bizancjum gasło, trwał jeden, na ogół dziś niedoceniany jego pomnik: ponad milenium rozwoju prawa. -  W czasopiśmie Polityka (Pomocnik Historyczny z dnia 12 marca 2019 r.) ukazał się artykuł popularnonaukowy autorstwa Profesora Jacka Wiewiorowskiego pt. Zapoznane prawo.

https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1784744,1,tysiacletni-rozwoj-prawa.read

W artykule przedstawione są dzieje prawa bizantyjskiego jako etap rozwoju prawa rzymskiego. Autor podkreśla m.in. silny na Wschodzie nurt nauczania prawa rzymskiego w duchu klasycznym, wskazuje na początki organizacji korporacyjnej advocati - doradców prawnych stron, obrazuje funkcjonowanie pięcioletnich szkół prawa w Bejrucie (potem w Sydonie i Antiochi) oraz w Konstantynopolu, z opłacanymi przez państwo profesorami. To nad Bosforem powstał największy pomnik rzymskiego prawa znany nam jako Corpus Iuris Civilis. Wyrazem zaś witalności prawa rzymskiego była synteza rzymskich tradycji prawno-ustrojowych kultury greckiej i chrześcijaństwa, a w tym tradycji starotestamentowych oraz zwyczajów lokalnych.

 

Tekst prof. UG dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego, pt. Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji zamieszczony w pionierskiej pracy na polskim rynku wydawniczym

Na początku grudnia br. ukazała się książka pt. Podejście ewolucyjne w naukach społecznych (redakcja naukowa J. Polowczyk, H. Witczak, M. Błaszak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN 978-83-8102-111-1 EAN 9788381021111, ss. 296). W pracy zamieszczony został też rozdział autorstwa profesora Jacka Wiewiorowskiego pt. Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji (s. 121-151) ), w którym dowodzi on uniwersalnej wartości wybranych łacińskich paremii prawniczych w świetle badań psychologów ewolucyjnych.

Książka jest efektem trzyletniej współpracy naukowców poznańskiego środowiska akademickiego w ramach interdyscyplinarnego seminarium na temat „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych”, które odbywa się z inicjatywy dr hab. Jana Polowczyka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Biorą w nim udział także pracownicy innych uczelni polskich i zagranicznych. Wszystkich uczestników seminarium łaczy przekonanie, że nauki społeczne, choć wykorzystujące różne pojęcia i modele poznawcze, może połączyć podejście ewolucyjne, wskazujące na to że człowiek i całe społeczeństwa są efektem długotrwałych procesów rozwojowych. Książka pokazuje nowe możliwości prowadzenia badań i wzbogacania wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także humanistycznych.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dziś (10 grudnia 2018) Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z roku 1950) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 r.

Dr Bartosz Szolc-Nartowski poprowadził w Europejskim Centrum Solidarności warsztaty z młodzieżą licealną dotyczące ochrony praw człowieka i ich przestrzegania. Była to doskonała okazja, aby wysłuchać młodych ludzi, ale także zaangażować ich w dyskusję nt. jak działają prawa człowieka w praktyce.

Staż naukowy w Ołomuńcu

Dr Beata J. Kowalczyk z Zakładu Prawa Rzymskiego w okresie 25 – 28 listopada odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu (Czechy).

26 listopada Dr Beata J. Kowalczyk wygłosiła 2 godzinny wykład nt. Possessio - achievement of Roman legal thought and its application in contemporary Polish law. Podczas spotkania z JuDr. Petrem Dostalikiem Ph.D. z Zakładu Teorii i Historii Prawa Uniwersytetu Palackiego omówiła przyszłe plany w ramach współpracy, w tym plany badań naukowych dotyczącej romanistycznej tradycji possessio w prawie polskim oraz w kontekście nowej regulacji posiadania w prawie czeskim. Ponadto w dniach 27-28 odbyła kwerendę biblioteczną w bibliotece uniwersyteckiej, wydziałowej oraz Olomouc Research Library.

Staż zakończył się zaproszeniem gospodarzy do realizacji rewizyty na WPiA

Wizyta w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ

dr Bartosz Szolc-Nartowski przebywał z wizytą naukową w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (27-29 listopada br.). Wyjazd miał na celu odbycie kwerendy bibliotecznej oraz omówienie z pracownikami naukowymi Katedry zagadnień związanych ze znaczeniem pojęcia culpa levissima zarówno w prawie rzymskim jak i  tradycji romanistycznej. Uczestniczył on także w spotkaniu seminaryjnym, podczas którego studenci dokonywali egzegezy tekstów prawników rzymskich umieszczonych w księdze pierwszej Digestów Justyniana. Przypomnijmy, że dr Bartosz Szolc-Nartowski jest autorem pierwszego w Polsce całościowego przekładu tej księgi na język polski, zaś swoja prace doktorską pt. “Error in nomine w prawie rzymskim” obronił właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotorem był ks. profesor Franciszek Longchamps de Bérier).

Konferencje z udziałem pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG uczestniczyli w 72 Sesji Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA). Spotkanie najwybitniejszych romanistów z całego niemal świata odbyło się tym razem w Krakowie w dniach 11-15 września 2018 r. Przyjęty temat przewodni konferencji to PLUS RATIO QUAM VIS, stanowiący także dewizę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Docenić należy fakt przyznania organizacji konferencji, po raz pierwszy w historii, polskiemu ośrodkowi akademickiemu oraz ogromny wkład pracy komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Dr Bartosz Szolc-Nartowski (uczeń profesora Franciszka Longchamp de Bérier) brał czynny udział w pracach organizacyjnych konferencji oraz uczestniczył w panelach dyskusyjnych. Prof. UG Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, wygłosił w trakcie zjazdu referat oraz na zaproszenie organizatorów prowadził jeden z paneli. W miesiącu wrześniu brał on udział również z referatami w dwóch innych ogólnopolskich konferencjach naukowych: XXV Zjeździe Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych (Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej, Lublin, 10-12.09.2018) oraz VI Kongresie Mediewistów Polskich (Media Aetas – Historia Viva/ Średniowiecze – Historia Żywa, Wrocław, 20.-22.09.2018

Finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny"

 

W dniu 4 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Konkurs ma na celu pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej, popularyzację wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach. Wyłania też przyszłych laureatów grantów i doktorantów (zob. https://konkursprawarzymskiego.pl/).

 

Edycja konkursu po raz pierwszy odbyła się w tym roku na WPiA UG. Organizatorem finału był nasz Zakład Prawa Rzymskiego, we współpracy ze studentami związanymi z ELSA Gdańsk, w tym uczestnicy zeszłorocznego ogólnopolskiego finału: Aleksander Koprowski i Anna Narodzonek, studenci II roku prawa UG. Finał konkursu otworzył Dziekan WPiA UG, prof. Jakub Stelina, który w imieniu władz WPiA UG wsparł przedsięwzięcie od strony finansowej.

W skład jury wchodzili prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. UWr Rafał Wojciechowski, prorektor UWr (UWr), prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof UG Jacek Wiewiorowski (UG), dr Aleksander Grebieniow (UW), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) oraz przedstawiciele praktyki, wciąż zainteresowani prawem rzymskim a zarazem sponsorzy konkursu: adw. Stefan Jacyno (Wardyński i Wspólnicy), r.pr. Przemysław Kozdój (Wolf Theiss). Nagrodą główną w konkursie był tygodniowy pobyt w Rzymie dla laureatów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

 

W szranki tegorocznego finału stanęli laureaci wydziałowych konkursów prawa rzymskiego, a zatem najlepsi z najlepszych. Gościliśmy studentów Wydziałów Prawa UWr, UW, UAM i UJ; WPiA UG reprezentowali Stefania Yerka i Aleksander Piskorz, studenci I roku prawa. Po kilkuetapowej emocjonującej rozgrywce zwyciężył Szymon Makowski (UW); drugie miejsce ex-aequo zajęły Agnieszka Szczerba (UJ) i reprezentantka naszego wydziału: Stefania Yerka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Protokół finału IX edycji 2018

 

Wizyta pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

W dniach 4-13 czerwca 2018 r. Zakład Prawa Rzymskiego oraz Katedra Postępowania Cywilnego gościły naukowców z Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie: dr hab. Irinę Izarową oraz dr hab. Tatianę Wakhoniewę.

Przedmiotem wizyty były warsztaty naukowe w ramach wspólnego projektu  dotyczącego przedstawienia znaczenia rozwiązań rzymskich dla współczesnego postępowania cywilnego w Polsce i Ukrainie. Projekt ten ze strony Zakładu Prawa Rzymskiego prowadzi dr Bartosz Szolc-Nartowski. Wizyta służyła również wymianie doświadczeń w zakresie dydaktyki prawa rzymskiego - goście z Ukrainy wzięli m.in. udział w zajęciach z przedmiotu, prowadzonych przez kierownika zakładu, prof. UG Jacka Wiewiorowskiego. Dr hab. Irina Izarowa była także gościem posiedzenia Koła Naukowego Katedry Postępowania Cywilnego, gdzie wygłosiła wykład dotyczący ostatnich zmian w postępowaniu cywilnym na Ukrainie. Omawiano również możliwości współpracy między UG a ośrodkami naukowymi w Kijowie, w tym w zakresie dydaktyki prawa polskiego.