Przeskocz do treści

V Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów: Autorytet prawnika – wartość utracona? 30 czerwca 2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że 30 czerwca br. odbędzie się kolejna edycja seminarium naukowego „Forum Młodych Romanistów", którego organizatorem jest Zakład Prawa Rzymskiego.

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów - „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, [red.] B. J. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016).

Tematami kolejnych seminariów były: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.) oraz „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.).

Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie on-line, na platformie MS Teams. Seminarium w dniu 30.06. br. będzie miało wymiar międzynarodowy - jednym z prelegentów jest dr Anna Plisecka, aktualnie związana z Kalaidos Fachhochschule w Szwajcarii. W spotkaniu wezmą udział reprezentanci wiodących ośrodków badań nad prawem rzymskim w Polsce, w tym dr Piotr Alexandrowicz, tegoroczny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2021 dla najlepszych młodych naukowców). Po raz pierwszy wezmą w nim udział jako prelegenci także studenci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW
Autorytet prawnika – wartość utracona?
30 czerwca 2021 r.
Wydział Prawa i Administracji
UNIWERSYTET GDAŃSKI
On-line MS Teams

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyMjRhNTYtZDZjZC00MjZkLTljZTgtM2Q1MjgyMDBmNjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220c662b06-b8a4-4d85-a744-622136fa69d2%22%7d

PROGRAM
10:00 –10.10 Otwarcie konferencji – Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG i dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.
10.10- 10.30 dr Anna Plisecka (Kalaidos Fachhochschule, Szwajcaria) – Ius respondendi. Wzmocnienie czy osłabienie autorytetu prawnika?

10.30-10.50 dr Piotr Alexandrowicz (UAM w Poznaniu) – Differentiae iuris civilis et canonici w okresie wczesnonowożytnym: koncepcja projektu badawczego i wstępne ustalenia z zakresu metody naukowej

10.50-11.10 dr Bartosz Zalewski (UMCS w Lublinie) – Autorytet prawa i autorytet jurysty w Divinae Institutiones Laktancjusza

11.10-11.20 Dyskusja
11.20-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.50 dr Mateusz Szymura (UWr) – James Dalrymple, pierwszy wicehrabia Stair - czyli słów kilka o szkockim Grocjuszu

11.50-12.10 dr Grzegorz Nancka (UŚ) – Autorytet naukowy na przełomie XIX i XX wieku. Romaniści na łamach lwowskiego „Przeglądu Prawa i Administracji”

12.10-12.30 dr Paulina Święcicka (UJ) – Auctoritas jako podstawa wiązania normy prawnej – perspektywa antyczna i współczesna

12.30-12.40 Dyskusja
12.40-12.50 Przerwa kawowa

12.50-13:10 Aleksandra Piankowska (UG) – Czy szkoda jest przesłanką powstania należności z tytułu kary umownej? – uwagi także na tle źródeł rzymskich

13.10-13.30 Bartłomiej Madej, Daniel Zero (UWM w Olsztynie) – Status społeczny sędziego na przestrzeni ostatnich lat

13:30-13.50 dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – Stat pro ratione auctoritas

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 Zamknięcie konferencji – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG